Doktor / doktorica medicine-specijalist / specijalistica hitne medicine-doktor / doktorica medicine u timu 1

Br. oglasa: 891216955
Na neodređeno

Doktor / doktorica medicine-specijalist / specijalistica hitne medicine-doktor / doktorica medicine u timu 1

Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske Županije
Krapina, Hrvatska
Opis posla

Na temelju članka 28. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, KLASA:003-01/20-01/18, Ur.broj: 2140-43-05-20-4 od  30.06.2020. godine, na koji je suglasnost dao Župan KZŽ,KLASA: 500-01/20-01/85, Ur.broj: 2140/01-02-20-2 od 10.07.2020. godine u svezi s člankom 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“ broj 128/17), Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, raspisuje
 
JAVNI  NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa u  Zavodu za hitnu medicinu Krapinsko – zagorske županije za radna mjesta:

1. Doktor medicine specijalist hitne medicine/doktor medicine  u Timu 1 (m/ž) –dva ( 2 ) izvršitelj-a/-ice na neodređeno vrijeme, mjesto rada: Krapinsko-zagorska županija


Uvjeti:

 • VSS- završen medicinski fakultet – doktor medicine,
 • odobrenje za samostalan rad Hrvatske liječničke komore,
 • položen stručni ispit.


Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati/kandidatkinje su dužni priložiti:

 • životopis,
 • presliku radne knjižice ili elektronički zapis s podacima o radnom stažu i radnom odnosu HZZMO,
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (presliku  svjedodžbe ili diplome),
 • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci do dana objave ovog natječaja (izvornik ili preslika),
 • dokaz o položenom stručnom ispitu -preslika
 • presliku odobrenja za samostalan rad nadležne komore
 • potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz (npr. dostaviti ugovor o radu ili potvrdu poslodavca) o traženom radnom iskustvu u struci, samo za radna mjesta za koja je radno iskustvo propisano kao uvjet,


Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Podnošenjem prijave na natječaj za zapošljavanje kandidati daju  svoju privolu za obradu dostavljenih podataka u svrhu odabira kandidata za zapošljavanje, te privolu da se sa natječajnom dokumentacijom postupa sukladno važećim aktima Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije.
Kandidat prijavom na natječaj ujedno daje privolu de se njegovo ime i prezime, ukoliko bude odabran za zapošljavanje, objavi na oglasnoj ploči Zavoda, web stranci Zavoda,  te da se o istom obavijeste svi kandidati prijavljeni na natječaj.
 Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti  pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima  sukladno posebnom propisu, dužni su uz prijavu na natječaj, uz dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti i dokaze utvrđene posebnim propisom iz kojih je vidljivo spomenuto pravo.
 Ukoliko se na ovaj natječaj prijave kandidati iz čl. 102. stavak 1-3 Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17), da bi ostvarili prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima,  dužni  su prijavi priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja kao i sve ostale dokaze navedene u članku 103.stavak 1. navedenog Zakona (link: https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-%C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji- ) ) .
Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prednosti za zapošljavanje dostupan je na poveznici  Ministarstva branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju .

Zavod pridržava pravo za kandidate koji ispunjavaju uvjete ovog natječaja provesti testiranje i provesti usmeni razgovor, a o čemu će kandidati biti obaviješteni, putem internetske stranice www.hitna-kzz.hr .

Pisane prijave na natječaj podnose se na adresu: Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, 49000 Krapina, Dr. Mirka Crkvenca 1,s naznakom „ Za natječaj",u roku od 8 dana od dana objave natječaja u «Narodnim novinama».
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem internetske stranice www.hitna-kzz.hr .
 
 

Pogodnosti
 • Fleksibilno radno vrijeme
Obrazovanje Magistar struke, Magistar znanosti, Doktorat

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2022, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
PickJobs d.o.o. nije odgovoran za eventualnu netočnost podataka u oglasu.


Ukoliko vam je potrebna pomoć ili imate pitanja oko kreiranja računa, objavljivanja oglasa, upravljanja prijavama itd. Pogledajte dokument FAQ i slobodno nas kontaktirajte e-poštom na info@pick.jobs ili na broj telefona +385 (0)1 618 49 17

PickJobs mobilna aplikacija

Preuzmite besplatnu PickJobs mobilnu aplikaciju na svom Android ili iOS uređaju, putem Google Play Store-a ili App Store-a te ostvarite pristup bilo gdje i bilo kada.