Stručni radnik ii vrste - socijalni radnik

Br. oglasa: 651458470
Na određeno

Stručni radnik ii vrste - socijalni radnik

DOM ZA ODRASLE OSOBE LOBOR-GRAD
Lobor, Hrvatska
Opis posla

 Temeljem članka  24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17. i 47/18.), članka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (NN 32/17.), članka 34. Statuta Doma za odrasle osobe Lobor-grad od 15. travnja 2020. godine, Izmjena i dopuna Statuta od 27. rujna 2021. i Pročišćenog teksta Statuta od 15. prosinca 2021. godine, a sukladno Odluci o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama („Narodne novine“ broj: 70/16, 50/17, 37/18, 71/18, 91/18. i 33/20.),  ravnateljica Doma  raspisuje 

 

 

NATJEČAJ

ZA POPUNU RADNOG  MJESTA

 

 1. STRUČNI RADNIK II  VRSTE – SOCIJALNI RADNIK   - 1 izvršitelj/ica na   određeno puno radno vrijeme        (zamjena)

Uvjeti:          –     Završen preddiplomski sveučilišni studij socijalnog rada

 • Položen stručni ispit,  
 • Odobrenje za samostalan rad
 • Poznavanje rada na računalu

 

Uz pisanu prijavu, kandidati trebaju dostaviti i   dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta:

 • Životopis
 • Dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika)   
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu (presliku),  
 • Odobrenje za samostalan rad (preslika)
 • Dokaz o državljanstvu
 • Elektronički zapis odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (radni staž) – ne starije   od dana objave natječaja
 • Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak - ne starije od dana objave natječaja (preslika).

 

 

U  radni odnos   ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoji zapreka iz članka 213. i 214. Zakona o socijalnoj skrbi.

 

Priložene isprave dostavljaju se u neovjerenoj preslici uz obvezu izabranog kandidata da nakon izbora dostavi izvornike.

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku natječaja.

Dostavljena dokumentacija neće se vraćati.

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17).

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu dužan je u prijavi pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze propisane posebnim zakonom i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Pisane prijave sa potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz oglasa podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na adresu:

Dom za odrasle osobe Lobor-grad, Markušbrijeg 131, Lobor 49253, s naznakom: „STRUČNI RADNIK II.  VRSTE – SOCIJALNI RADNIK   - 1 izvršitelj/ica na   određeno puno radno vrijeme - NE OTVARAJ“.

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

Sa svim kandidatima mogu se obaviti razgovori.

Dom pridržava pravo poništenja natječaja, odnosno pravo ne odabrati nijednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici Doma.

Nakon odabira, kandidati će biti pismeno obaviješteni o rezultatima natječaja.

Izabrani kandidat će prije sklapanja ugovora o radu biti upućen na provjeru zdravstvene sposobnosti.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19 i 84/21) i članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, dužan/na je priložiti i dokaze o ispunjavanju uvjeta prednosti pri zapošljavanju, prema popisu koji je dostupan na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja putem sljedeće poveznice: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 (https://branitelj.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20Dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf).“

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužan/na je i priložiti dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužan/na je priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Dom za odrasle osobe Lobor-grad će prikupljene osobne podatke kandidata obrađivati isključivo u svrhu provođenja javnog natječaja za zapošljavanje, sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (EU 2016/679) i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN br. 42/18), te ih čuvati u zakonskom roku.

 

 

 

 

Pogodnosti
 • Naknada za topli obrok
Obrazovanje Stručni specijalist, Sveučilišni prvostupnik

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2022, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
PickJobs d.o.o. nije odgovoran za eventualnu netočnost podataka u oglasu.


Ukoliko vam je potrebna pomoć ili imate pitanja oko kreiranja računa, objavljivanja oglasa, upravljanja prijavama itd. Pogledajte dokument FAQ i slobodno nas kontaktirajte e-poštom na info@pick.jobs ili na broj telefona +385 (0)1 618 49 17

PickJobs mobilna aplikacija

Preuzmite besplatnu PickJobs mobilnu aplikaciju na svom Android ili iOS uređaju, putem Google Play Store-a ili App Store-a te ostvarite pristup bilo gdje i bilo kada.