Socijalni radnik / ica i.vrste- 1 izvršitelj / ica u stručnoj cjelini za djecu, mlade i obitelj

Br. oglasa: 306326298
Na neodređeno

Socijalni radnik / ica i.vrste- 1 izvršitelj / ica u stručnoj cjelini za djecu, mlade i obitelj

Centar za socijalnu skrb Grubišno Polje
Grubišno Polje, Hrvatska
Opis posla

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

                GRUBIŠNO POLJE

Grubišno Polje Trg bana Josipa Jelačića 7

 

KLASA: 112-02/22-01/1

URBROJ: 2127-22-01-01-22-2

Grubišno Polje, 18. siječnja 2022. godine

 

Na temelju članka 16. točka 1. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi („Narodne novine“, broj: 61/18), članka 35. Statuta Centra za socijalnu Grubišno Polje, KLASA: 012-01/18-01/1, URBROJ: 2127-22-01-01-18-6 od 20. ožujka 2018. godine, Statuta o izmjenama i dopunama Statuta Centra za socijalnu skrb Grubišno Polje, KLASA: 012-01/21-01/3, URBROJ: 2127-22-01-01-21-11 od dana 30. rujna 2021. godine te prethodne suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike KLASA: 100-01/21-02/1541, URBROJ: 524-08-01-01/5-21-2 od 31. prosinca 2021. godine, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Grubišno Polje, raspisuje

 

J A V N I    N A T J E Č A J

za radno mjesto: socijalni radnik I. vrste- neodređeno puno radno vrijeme - 1 izvršitelj/ica  u Stručnoj cjelini za djecu, mlade i obitelj

            Uvjeti:

- hrvatsko državljanstvo,

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada ili socijalne politike (VSS),

- 12 mjeseci radnog staža u struci,

- položen stručni ispit, uz iznimku propisanu člankom 217. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj: 157/13, 152/14, 99/15, 52/16 , 16/17, 130/17, 98/19, 64/20, 138/20),

- priznato pravo na obavljanje djelatnosti socijalnog rada,

- da ne postoji zapreka iz članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi,

- poznavanje rada na računalu,

- položen vozački ispit B kategorije,

- probni rad 3 mjeseca.

            Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati/kinje trebaju priložiti sljedeće dokumente:

- životopis (vlastoručno potpisan),

- dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili preslika domovnice),

- presliku diplome,

- presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu ili dokaz o oslobađanju od polaganja stručnog ispita,

- presliku važećeg odobrenja za obavljanje djelatnosti socijalnog rada,

- uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja/ice prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od mjesec dana),

- presliku vozačke dozvole,

- dokaz o radnom stažu (elektronički zapis o radnom stažu, odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),

- dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (potvrda poslodavca o radnom iskustvu koji mora sadržavati vrstu poslova koju je kandidat obavljao i razdoblja u kojima je kandidat obavljao navedene poslove ili drugi dokaz (preslika ugovora o radu ili rješenja o rasporedu).

 

 

Upute kandidatima i kandidatkinjama:

Dokazne isprave koje su iznad naznačene mogu se priložiti u neovjerenoj preslici, a izvorne isprave predočiti će se naknadno prije izbora kandidata/kandidatkinje.

Na temelju odredbe čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17), na navedeno radno mjesto mogu se javiti osobe obaju spolova.

Kandidat/kinja koji se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine, broj: 121/17, 98/19, 84/21) uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanja traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 102. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat/kinja koji prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

            Prijave se podnose pisanim putem u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama sa naznakom „ Javni natječaj za socijalnog radnika- ne otvaraj“, poštom ili osobno na adresu: Centar za socijalnu skrb Grubišno Polje, 43290 Grubišno Polje, Trg bana Josipa Jelačića 7.

            Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

            Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju suglasnost Centru za socijalnu skrb Grubišno Polje da kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

            Centar za socijalnu skrb Grubišno Polje pridržava pravo naknadnog donošenja odluke o provođenju testiranja kandidata/kinja koji ispunjavaju uvjete iz natječaja (pisanom provjerom znanja i provođenjem usmenog razgovora), o čemu će kandidati/kinje biti obavješteni naknadno putem web stranice Centra za socijalnu skrb Grubišno Polje pet dana prije testiranja (https://www.czss-grubisnopolje.hr/). Izvorišne osnovne provjere znanja su:  Obiteljski zakon („Narodne novine“ br. 103/15, 98/19), Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj: 157/13, 152/14, 99/15, 52/16 , 16/17, 130/17, 98/19, 64/20, 138/20), Zakon o udomiteljstvu („Narodne novine“ br. 105/18), Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ br. 47/09, 110/21).

            O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Centra za socijalnu skrb Grubišno Polje (https://www.czss-grubisnopolje.hr/), a sukladno članku 10.st.1.toč. 10. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13 i 85/15).

 

 

                                                                      Centar za socijalnu skrb

                                                                                 Grubišno Polje

                                                                              RAVNATELJICA:

                                                                       Sabina Svat, mag soc. rada

Pogodnosti
  • Fleksibilno radno vrijeme
Obrazovanje Magistar struke, Magistar znanosti, Doktorat

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2022, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
PickJobs d.o.o. nije odgovoran za eventualnu netočnost podataka u oglasu.


Ukoliko vam je potrebna pomoć ili imate pitanja oko kreiranja računa, objavljivanja oglasa, upravljanja prijavama itd. Pogledajte dokument FAQ i slobodno nas kontaktirajte e-poštom na info@pick.jobs ili na broj telefona +385 (0)1 618 49 17

PickJobs mobilna aplikacija

Preuzmite besplatnu PickJobs mobilnu aplikaciju na svom Android ili iOS uređaju, putem Google Play Store-a ili App Store-a te ostvarite pristup bilo gdje i bilo kada.