Medcinska sestra / tehničar

Br. oglasa: 617904315
Na određeno

Medcinska sestra / tehničar

DOM ZA STARIJE OSOBE MAKSIMIR
Zagreb, Hrvatska
Opis posla

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128//17.),  ravnatelj Doma za starije osobe Maksimir, raspisuje

N A T J E Č A J
za zasnivanje radnog odnosa
1.MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR -      2 izvršitelja  m/ž na određeno vrijeme

Stručni uvjeti:
- srednjoškolsko obrazovanje za medicinsku sestru/tehničara
- probni rad 2 mjeseca
- 1 godina radnog iskustva (nije uvjet)
Opis poslova:
- vrši primopredaju službe
- odgovara za propisno čuvanje i potrošnju lijekova
- vrši zdravstvenu njegutemeljem plana dvadeset četiri satne zdravstvene njege: tuširanje korisnika sa teškočama u održavanju osobne higijene, nepokretnog korisnika sa odgovarajučim pomagalima, njegu usne i nosne šupljine, vlasišta, tijela, ruku i stopala i dr.
- radi na prevenciji dekubitusa
- vrši pravilan izbor i pravilno postavlja pomagala za inkontinenciju
- primjenjuje enteralnu prehranu putem nazogastrične sonde i peg sonde
- po potrebi presvlači korisnike i brine o oblačenju u skladu s vremenskim uvjetima i temperaturama
- provodi ordiniranu terapiju -dermalnu, oralnu, subkutanu i dr.

Na oglas se mogu javiti osobe oba spola.
Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta:
 - životopis
-  preslika domovnice
- dokaz o završenoj stručnoj spremi
- uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
- elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starije od 6 mjeseci)
Uz navedenu dokumentaciju potrebno je dostaviti i licencu za samostalan rad.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo. Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji (NN 121/17 i 98/19) uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom 102. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje843/843,(https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20Dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf
Zaprimljenu dokumentaciju ne vraćamo.
Rok za podnošenje pisanih prijava i dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta je 8 dana od dana objave na adresu Doma: dom.maksimir@dom-maksimir.hr, poštom na adresu Hegedušićeva 20, Zagreb ili osobno.
Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na razgovor i/ili provjeru znanja, sposobnosti i vještina o čemu će kandidati biti obaviješteni elektroničkom poštom i/ili putem mrežne stranice Doma za starije osobe Maksimir (www.dom-maksimir.hr)
Kandidati koji podnesu nepotpune ili nepravodobne prijave na natječaj neće se uzeti u razmatranje.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku objavom Odluke o izboru kandidata na mrežnim stranicama Doma za starije osobe Maksimir, www.dom-maksimir.hr, pod rubrikom Natječaji.
Informacije se mogu dobiti na tel.: 01/2351-165, radnim danom od 9-15 sati.

Kontakt email: dom.maksimir@dom-maksimir.hr

Pogodnosti
  • Fleksibilno radno vrijeme
Obrazovanje Srednja škola

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2022, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
PickJobs d.o.o. nije odgovoran za eventualnu netočnost podataka u oglasu.


Ukoliko vam je potrebna pomoć ili imate pitanja oko kreiranja računa, objavljivanja oglasa, upravljanja prijavama itd. Pogledajte dokument FAQ i slobodno nas kontaktirajte e-poštom na info@pick.jobs ili na broj telefona +385 (0)1 618 49 17

PickJobs mobilna aplikacija

Preuzmite besplatnu PickJobs mobilnu aplikaciju na svom Android ili iOS uređaju, putem Google Play Store-a ili App Store-a te ostvarite pristup bilo gdje i bilo kada.