Vozač / ica

Br. oglasa: 994805774
Na neodređeno

Vozač / ica

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ŠIBENIK
Šibenik, Hrvatska
Opis posla

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ŠIBENIK
KLASA: 112-02/21-01/20
URBROJ: 2182-19-01/1-22-3
Šibenik, 11. siječnja 2022.g.

Temeljem čl. 212.  Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16,130/17, 98/19, 64/20,138/20),  čl. 16.  Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (NN 61/18, 123/19),  čl.  35. Statuta Centra za socijalnu skrb Šibenik, čl. 26. Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova Centra za socijalnu skrb Šibenik i Podružnice obiteljski centar i prethodne suglasnosti Ministarstva rada mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike KLASA:100-01/21-02/1456 URBROJ:524-08-01-01/5-21-2  od 13. prosinca 2021., ravnateljica Centra za socijalnu skrb Šibenik objavljuje javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno, puno radno vrijeme, za radno mjesto:

Vozač/ica - 1 izvršitelj/ica,  


Uvjeti:
 

  • srednja stručna sprema,
  • položen vozački B kategorije
  • probni rad 2 mjeseca,
  • nepostojanje zapreka iz članka 213. stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN broj 157/13, 152/14, 99/15,  52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20, 138/20).


Kandidati su dužni priložiti:
 
– vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj,
– životopis,
– presliku domovnice, osobne iskaznice ili putovnice,
-- dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe završnog razreda srednje škole),
– presliku vozačke dozvole,
– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana),
– potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje („ e-radnu knjižicu“) ne stariju od 30 dana (podaci o radnom stažu, s datumima  početka i prestanka mirovinskog osiguranja kod prethodnog poslodavca/poslodavaca tj. „ prijave na mirovinsko osiguranje u razdoblju…“).
 
Isprave se prilažu u obliku neovjerenih preslika.
Kandidat koji se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“ br,.121/17), uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 102. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843(https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf)
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo navedeno pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.) te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Javnom natječaju.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.               
Kandidati koji ispunjavaju uvjete iz javnog natječaja bit će upućeni na profesionalnu selekciju (testiranje) kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Kandidat koji ne pristupi profesionalnoj selekciji neće biti razmatran.                   
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku 8 dana od dana objave Javnog  natječaja u „Narodnim novinama“, neposredno ili preporučeno putem pošte na adresu: Centar za socijalnu skrb Šibenik, Petra Grubišića 3, 22 000 Šibenik, s naznakom „ Za  javni natječaj-vozač“.
 
O rezultatu izbora kandidati će biti obaviješteni u roku 8 dana od dana izvršenog izbora.
S  izabranim kandidatima  sklopit će se ugovori o radu, prije čega su  dužni  dostaviti traženu dokumentaciju u originalu ili ovjerenim preslikama.

Pogodnosti
  • Fleksibilno radno vrijeme
Obrazovanje Srednja škola
Vozačka dozvola B

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2022, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
PickJobs d.o.o. nije odgovoran za eventualnu netočnost podataka u oglasu.


Ukoliko vam je potrebna pomoć ili imate pitanja oko kreiranja računa, objavljivanja oglasa, upravljanja prijavama itd. Pogledajte dokument FAQ i slobodno nas kontaktirajte e-poštom na info@pick.jobs ili na broj telefona +385 (0)1 618 49 17

PickJobs mobilna aplikacija

Preuzmite besplatnu PickJobs mobilnu aplikaciju na svom Android ili iOS uređaju, putem Google Play Store-a ili App Store-a te ostvarite pristup bilo gdje i bilo kada.