Viši stručni suradnik / viša stručna suradnica - za gospodarstvo i imovinsko pravne odnose

Br. oglasa: 406486420
Na neodređeno

Viši stručni suradnik / viša stručna suradnica - za gospodarstvo i imovinsko pravne odnose

GRAD SLAVONSKI BROD
Slavonski Brod, Hrvatska
Opis posla

Na temelju odredbe članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( „Narodne novine“ br. 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19, dalje: ZSN ) pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo Grada Slavonskog Broda raspisuje i objavljuje

J A V N I   N A T J E Č A J
za prijam  u službu na neodređeno vrijeme

U Grad Slavonski Brod, Upravni odjel za gospodarstvo na radno mjesto :
-  viši stručni suradnik 1- za gospodarstvo i imovinsko pravne odnose
      - 1 ( jedan ) izvršitelj/-ica na neodređeno vrijeme 

Opći uvjeti za prijam u službu:

 • punoljetnost
 • hrvatsko državljanstvo
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima


Pored općih uvjeta za prijam u službu kandidati moraju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete:

 • magistar struke ili stručni specijalist pravne struke
 • najmanje jedna  (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen državni ispit ili polaganje u zakonskom roku
 • poznavanje rada na računalu.         


Natjecati se mogu kandidati oba spola, sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova. Izrazi koji se koriste u ovom oglasu za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.
U službu ne mogu biti primljene osobe za čiji prijam  postoje zapreke iz odredbe članka 15. i 16.  ZSN-a.
Za kandidate prijavljene na Javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete i čije su prijave uredne i potpune provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti putem pisane provjere znanja i intervjua.
Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na oglas te se ne smatra kandidatom u postupku.
Na web stranici Grada Slavonskog Broda www.slavonski-brod.hr naveden je opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru.
Prethodna provjera znanja i sposobnosti potrebnih za obavljanje poslova radnog mjesta održat će se sukladno Uputama i obavijestima kandidatima na način, mjesto i vrijeme koji će biti objavljeni prije održavanja testiranja na web stranici Grada Slavonskog Broda www.slavonski-brod.hr, a kandidati će biti obaviješteni putem elektroničke pošte.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužan je u prijavi  za Javni natječaj se  pozvati se na to pravo (priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta), navesti kategoriju po kojoj smatra da ostvaruje pravo prednosti, te u slučaju da ispunjava zakonske pretpostavke za pravo prednosti ima prednost u odnosu  na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti kod prijama u službu prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 157/13., 152/14. i 39/18.) dužan se u prijavi na oglas pozvati na to pravo, priložiti svu potrebnu dokumentaciju te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima sukladno poveznici Ministarstva uprave: https://uprava.gov.hr/print.aspx?id=738&url=print
Da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidati iz članka 101. stavaka 1. ‒ 3. i članka 102. stavaka 1. ‒ 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17) koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava dužni su uz prijavu na oglas priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz oglasa, te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju dostaviti propisane dokaze.
Popis gore navedenih dokaza sadržan je u priloženom linku;
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Kandidati su dužni predati prijavu na Javni natječaj uredno popunjenim i vlastoručno potpisanim obrascem „Obrazac za prijavu na Javni natječaj/oglas“ dostupnim na službenoj web-stranici Grada uz objavu ovog Javnog natječaja. U prijavi se obvezno navode osobni podaci podnositelja prijave ( osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona ili mobitela, adresa e-pošte) te naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Uz prijavu na Oglas kandidati su dužni priložiti:

 1. Obrazac za prijavu na javni natječaj/oglas, popunjen i vlastoručno potpisan
 2. životopis, sukladan odredbama ovog Oglasa,
 3. dokaz o stručnoj spremi (presliku svjedodžbe)
 4. dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku važeće osobne iskaznice, presliku domovnice-ne starija od 6 mjeseci,  presliku putovnice ili vojne iskaznice ) sukladno članku 29. stavku 1. Zakona o hrvatskom državljanstvu („Narodne novine“ broj 53/91., 70/91., 28/92., 113/93., 130/11. ,  110/15., 102/19)
 5. dokaz o ukupnom radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koji mora sadržavati podatke o: poslodavcu, osnovi osiguranja, početku i prestanku osiguranja, radnom vremenu, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi te trajanju staža osiguranja), ne stariji od 6 mjeseci,
 6. dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine, koji sadrži vrstu poslova koju je prijavitelj obavljao, vrstu stručne spreme tih poslova i razdoblje u kojem je obavljao te poslove (preslika ugovora, rješenja ili potvrde poslodavca), a koje je ujedno evidentirano i u elektroničkom zapisu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 7. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak i da nije osuđen za kaznena djela iz članka 15. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, ne stariji od 6 mjeseci,
 8. dokaz o položenom državnom (stručnom)  ispitu  (presliku svjedodžbe) ukoliko ga je kandidat položio.

Dokazi navedeni pod 5. i 6. točkom prethodnog stavka moraju biti dostavljeni kumulativno.
Navedeni dokazi prilažu se u preslici koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik. Potvrde ili uvjerenja javnopravnih tijela mogu se dostaviti u izvorniku. Dokumenti predani uz prijavu neće se vratiti kandidatima. Kandidati koji ne prilože svu traženu dokumentaciju neće se pozivati na dopunu prijave.
Ukoliko je na pojedinim dokumentima uz prijavu navedeno različito osobno ime kandidata zbog promjene osobnog imena, kandidat je obvezan priložiti dokaze o promjeni osobnog imena ( rješenje o promjeni osobnog imena, preslika vjenčanog lista i slično).

U životopisu se navode nazivi radnih mjesta, vrste i opis poslova za svako radno mjesto na kojem je kandidat radio s točnom naznakom razdoblja rada na  pojedinom radnom mjestu te podacima o poslodavcu/-ima, a životopis mora biti vlastoručno potpisan.
Pod „radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima“ smatra se radno iskustvo ostvareno u službi u upravnim tijelima lokalnih jedinica, u državnoj ili javnoj službi, u radnom odnosu kod privatnog poslodavca te vrijeme samostalnog obavljanja profesionalne djelatnosti u skladu s posebnim propisima ostvareno na poslovima odgovarajuće stručne spreme ( VSS) i struke (arhitektonske ili građevinske struke).
Uz prijavu kandidati nisu obvezni, no mogu priložiti popratno (motivacijsko) pismo ( „cover letter“), preporuke, preslike dokaza o dodatnim stručnim usavršavanjima i slično.
Na Javni natječaj se mogu prijaviti i kandidati/kinje koji nemaju položen državni ispit uz obvezu polaganja državnog ispita u roku od godine dana od prijma u službu.
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.
Prijave na Javni natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave Javnog natječaja u Narodnim novinama,  na adresu: Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, 35000 Slavonski Brod s naznakom „Javni natječaj  – viši stručni suradnik 1 – za gospodarstvo i imovinsko pravne odnose - ne otvarati». Prijave se mogu dostaviti i osobno u Pisarnicu Grada Slavonskog Broda. Prijave poslane elektroničkom poštom ili faxom neće se razmatrati.
Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u ovom Natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune i nepravovremene prijave ili ne ispunjava formalne uvjete iz Javnog natječaja ne smatraju se kandidatima prijavljenih na Javni natječaj, sukladno članku 21. ZSN-a, o čemu im se dostavlja pisana obavijest u pravilu putem elektroničke pošte.
Testiranju mogu pristupiti samo kandidati koji podnesu pravodobnu, potpisanu i potpunu prijavu,  ispunjavaju sve uvjete navedene za radno mjesto po ovom oglasu te koji budu pozvani na testiranje putem elektroničke pošte ili javnom objavom prema rasporedu grupa na službenim web-stranicama Grada.
Za kandidate/kinje prijavljene na Oglas  koji podnesu pravodobnu, potpunu i propisanu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi prethodne provjere znanja i sposobnosti putem testiranja i intervjua sukladno objavljenim Uputama i obavijesti kandidatima.  Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pisanog testiranja.
Sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (EU 2016/679 – u daljnjem tekstu: Uredba) i Zakonu o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ broj 42/18.), Grad Slavonski Brod kao voditelj obrade osobnih podataka sa istima će postupati prema načelima obrade osobnih podataka navedenih u članku 5. Uredbe.
Grad Slavonski Brod zadržava pravo poništenja Javnog natječaja bez bilo kakvih obveza prema prijavljenim kandidatima.
O rezultatima natječaja  kandidati će biti obaviješteni u skladu sa ZSN-a, a najkasnije u roku od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave.  

NATJEČAJ JE OBJAVLJEN U NARODNIM NOVINAMA BR. 8/2022 S DANOM 19.1.2022.                                                                                               

Pogodnosti
 • Naknada za topli obrok
Obrazovanje Magistar struke, Magistar znanosti, Doktorat

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2022, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
PickJobs d.o.o. nije odgovoran za eventualnu netočnost podataka u oglasu.


Ukoliko vam je potrebna pomoć ili imate pitanja oko kreiranja računa, objavljivanja oglasa, upravljanja prijavama itd. Pogledajte dokument FAQ i slobodno nas kontaktirajte e-poštom na info@pick.jobs ili na broj telefona +385 (0)1 618 49 17

PickJobs mobilna aplikacija

Preuzmite besplatnu PickJobs mobilnu aplikaciju na svom Android ili iOS uređaju, putem Google Play Store-a ili App Store-a te ostvarite pristup bilo gdje i bilo kada.