Tajnik / ca školske ustanove

Br. oglasa: 793645588
Na određeno

Tajnik / ca školske ustanove

OSNOVNA ŠKOLA TURANJ
Karlovac, Hrvatska
Opis posla

Na temelju članka 107. st. 6. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20), članka 59. Statuta OŠ Turanj i Pravilnika o radu Osnovne škole Turanj te Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Turanj, Osnovna škola Turanj, Karlovac raspisuje

NATJEČAJ
za radno mjesto
 
- Tajnik/ca školske ustanove,1 izvršitelj/ica, na određeno puno radno vrijeme (40 sati tjedno), do povratka odsutne radnice
 
UVJETI:
Za prijem u radni odnos kandidati moraju ispunjavati uvjete utvrđene člankom 105. st. 16 Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20).
 
 Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati trebaju dostaviti:

  • životopis
  • diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
  • dokaz o državljanstvu (domovnica, preslika osobne iskaznice)
  • uvjerenje nadležnog suda da kandidat nije pod istragom te da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz čl. 106. Zakona, ne starije od dana raspisivanja natječaja
  • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a

U radni odnos ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20).

Kandidati potrebne dokumente dostavljaju isključivo u preslikama, koje se neće vraćati. Nakon odabira kandidata, a prije potpisivanja ugovora o radu, odabrani će kandidat priložiti originalnu ili ovjerenu dokumentaciju.
 
Na natječaj se ravnopravno mogu javiti osobe oba spola.
 
Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19 i 84/21), članku 48. stavku 1.-3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužna je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
 
Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužna je priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja i ovisno o kategoriji u koju ulazi sve potrebne dokaze (članak 103.st.1.Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
 https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf
 
Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na natječaj dužna je priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju (članak 49.st.1.Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
 
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf
 
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati, te se osobe koje podnesu takve prijave ne smatraju kandidatima prijavljenim na natječaj.
 
Sukladno odredbama čl. 7.  st. 11. Pravilnika o postupku i načinu zapošljavanja u Osnovnoj školi Turanj, termin i način održavanja procjene kandidata prijavljenih na natječaj će se objaviti na web stranici Škole. Kandidati se neće posebno pozivati te ukoliko ne pristupe procjeni, smatrati će se da su odustali od prijave na natječaj.
Osobe koje ne ulaze na listu kandidata Škola ne obavještava o razlozima istog sukladno odredbama članka 7. stavka 16. Pravilnika o postupku i načinu zapošljavanja u Osnovnoj školi Turanj.
 
Prijave s dokumentacijom dostaviti poštom na adresu: OŠ TURANJ, TURANJ 18, 47000 KARLOVAC, s naznakom „za natječaj-tajnik/ca“.
 
Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave ovog natječaja na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područni ured Karlovac, te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole.
 
Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba Karlovac i na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole dana 14.01.2022. godine.
 
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku putem web stranice Škole.

 

Pogodnosti
  • Fleksibilno radno vrijeme
Obrazovanje Magistar struke, Magistar znanosti, Doktorat

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2022, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
PickJobs d.o.o. nije odgovoran za eventualnu netočnost podataka u oglasu.


Ukoliko vam je potrebna pomoć ili imate pitanja oko kreiranja računa, objavljivanja oglasa, upravljanja prijavama itd. Pogledajte dokument FAQ i slobodno nas kontaktirajte e-poštom na info@pick.jobs ili na broj telefona +385 (0)1 618 49 17

PickJobs mobilna aplikacija

Preuzmite besplatnu PickJobs mobilnu aplikaciju na svom Android ili iOS uređaju, putem Google Play Store-a ili App Store-a te ostvarite pristup bilo gdje i bilo kada.