Samostalni / a suradnik / ca za opće i prave poslove

Br. oglasa: 827196751
Na određeno

Samostalni / a suradnik / ca za opće i prave poslove

ZAKLADA HRVATSKA ZA DJECU
Zagreb, Hrvatska
Opis posla

Opis posla:
•sudjeluje u izradi općih akata Zaklade te ostalih dokumenata vezanih uz djelatnost i organizaciju poslovanja Zaklade
•prati zakonsku regulativu vezanu uz rad Zaklade te usklađivanje s općim aktima i internim procedurama
•obavlja poslove koji se odnose na ljudske potencijale, sudjeluje u izradi Plana korištenja godišnjeg odmora, obavlja upravne i stručne poslove planirana zapošljavanja, sudjeluje u provedbi postupaka javnih natječaja i oglasa
•izrađuje sve vrste ugovora
•uspostavlja i ažurira baze podataka članova povjerenstava sukladno potrebama Zaklade
•izrađuje pripremne materijale i prijedloge odluka za sjednice Upravnog odbora Zaklade
•sudjeluje u pripremi cjelokupne dokumentacije za provođenje javnog poziva/natječaja, (re)definiranje uvjeta natječaja/poziva, odnosno kriterija za dodjelu sredstava itd.
•sudjeluje u obradi prijava/zahtjeva, procesu odabira pravnih i fizičkih osoba za dodjelu potpora i/ili financijskih sredstava, koordinacija procesa ugovaranja, nadzor i podrška pri izvršenju ugovora
•sudjeluje u izradi temeljem projektne dokumentacije, u procesu izvršenja detaljnog planiranja projekata i provedbe svih vezanih aktivnosti, uključivo financijsko planiranje projekata, nadzor provedbe projekata i kontrola rezultata, te usklađenost istih s općim ciljevima Zaklade
•sudjeluje u izradi dokumentacije, obavijesti i drugih sadržaja za objavu na službenim internetskim stranicama Zaklade
•surađuje s tijelima javne vlasti te vanjskim suradnicima Zaklade u svezi svih aktivnosti vezanih za opis poslova svog radnog mjesta
•drugi poslovi sukladno potrebama Zaklade, odnosno po nalogu upravitelja Zaklade.
Uvjeti:
•završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društvene ili tehničke struke
•najmanje tri godine radnog iskustva u struci
•znanje MS Office-a i engleskog jezika
•da nije pravomoćno osuđen za kazneno djelo protiv života i tijela, protiv ljudskih prava i temeljnih sloboda, radnih odnosa i socijalnog osiguranja, osobne slobode, privatnosti i biračkog prava, protiv dostojanstva osobe i morala, protiv braka, obitelji i djece, protiv službene dužnosti te za kaznena djela protiv Republike Hrvatske i prema kojoj nije izrečena prekršajnopravna sankcija prema Zakonu o zaštiti od nasilja u obitelji („Narodne novine“, br. 70/17., 126/19., 84/21.).
Svi kandidati uz prijavu obvezno prilažu:
•životopis na hrvatskom jeziku (uz obavezan navod svih kontaktnih podataka, uključivo e-mail adresu)
•dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, putovnice, vojne iskaznice ili domovnice)
•dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome/svjedodžbe iz koje je vidljiv najviši stečeni stupanj obrazovanja)
•uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak, ne starije od šest mjeseci
•dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, koji između ostaloga sadrže podatke o poslodavcu, početku i prestanku osiguranja, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi, radnom vremenu i trajanju staža osiguranja ili drugi dokazi na temelju kojih se može utvrditi radni staž).
Navedena dokumentacija, koju kandidati prilažu elektroničkim putem, dostavlja se u neovjerenoj preslici. Prije konačnog odabira kandidata, Zaklada zadržava pravo zatražiti izvornike na uvid. 
Prijave na natječaj dostavljaju se isključivo u elektroničkom obliku putem linka za prijavu
https://www.zhzd.hr/zaposljavamo/samostalni-suradnik-za-opce-i-pravne-poslove/
Prijave na natječaj poslane putem pošte ili na način različit od naprijed spomenutog, kao i nepotpune, odnosno nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. Zakona o pravima branitelja iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji („Narodne novine“, br. 121/17., 98/19. i 84/21.), članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, br. 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.) i članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, br. 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.) dužan je u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze koje posebni propisi određuju za ostvarivanje toga prava. Takav kandidat ostvaruje prednost pri zapošljavanju u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.
Sukladno obvezi iz članka 103. stavka 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, br. 121/17., 98/19. i 84/21.), za kandidate koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. Zakona o pravima branitelja iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji („Narodne novine“, br. 121/17., 98/19. i 84/21.), objavljujemo poveznicu na internetsku stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje tog prava: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Sve obavijesti vezano za natječaj bit će pravovremeno objavljene na službenoj internetskoj stranici Zaklade www.zhzd.hr (rubrika „Zapošljavamo“).
Stručne sposobnosti kandidata koji ispunjavaju obvezne uvjete natječaja utvrđivat će se kroz postupak pisane i usmene provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova oglašenog radnog mjesta. Za kandidate koji ne pristupe provjeri znanja i sposobnosti smatrat će se da su povukli prethodno podnesenu prijavu.
Na ovaj natječaj ravnopravno se mogu javiti osobe oba spola.
Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju suglasnost Zakladi „Hrvatska za djecu“ da kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti se i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajnog postupka, sukladno s odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, br. 42/18.).

Pogodnosti
  • Fleksibilno radno vrijeme
Obrazovanje Magistar struke, Magistar znanosti, Doktorat

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2022, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
PickJobs d.o.o. nije odgovoran za eventualnu netočnost podataka u oglasu.


Ukoliko vam je potrebna pomoć ili imate pitanja oko kreiranja računa, objavljivanja oglasa, upravljanja prijavama itd. Pogledajte dokument FAQ i slobodno nas kontaktirajte e-poštom na info@pick.jobs ili na broj telefona +385 (0)1 618 49 17

PickJobs mobilna aplikacija

Preuzmite besplatnu PickJobs mobilnu aplikaciju na svom Android ili iOS uređaju, putem Google Play Store-a ili App Store-a te ostvarite pristup bilo gdje i bilo kada.