Državnoodvjetnički savjetnik / ica

Br. oglasa: 568878195
Na neodređeno

Državnoodvjetnički savjetnik / ica

OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U ZAGREBU
Zagreb, Hrvatska
Opis posla

Sukladno članku 45. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj: 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15, 61/17, 70/19 i 98/19), članku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, broj: 78/17 i 89/19) i uz prethodno odobrenje Ministarstva pravosuđa i uprave Republike Hrvatske, KLASA: 119-02/21-04/27; URBROJ: 514-08-03-02-01/03-22-48 od 7. siječnja 2022., Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu,  raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme
1.Državnoodvjetnički savjetnik/ica – 5 izvršitelj/ica
Stručni uvjeti:
•završen sveučilišni diplomski studij prava, odnosno integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava,
•položen pravosudni ispit.

Osim navedenih uvjeta, kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.
U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.
Na javni natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Službenici se primaju u državnu službu uz probni rad od 3 mjeseca.
Na javni natječaj se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni ispit odgovarajuće razine, uz obvezu polaganja državnog ispita sukladno članku 56. Zakona o državnim službenicima.
U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti naziv tijela kojemu se upućuje prijava, osobne podatke podnositelja/ice prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela te po mogućnosti adresa elektroničke pošte), naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje, popis dokumentacije priložene uz prijavu te datum sastavljanja prijave.
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
Podnošenjem prijave na javni natječaj, suglasni ste s načinom prikupljanja i obrade Vaših osobnih podataka.
Uz prijavu za radno mjesto kandidati su dužni priložiti:
•životopis u EU formatu (detaljan opis posla i period rada),
•dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
•preslika diplome završenog sveučilišnog diplomskog studija prava, odnosno  integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija prava,
•preslika uvjerenja/svjedodžbe o položenom pravosudnom ispitu,
•elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
•presliku potvrde poslodavca ili drugi dokaz o radnom iskustvu na poslovima radnog mjesta za koje kandidat/kinja podnosi prijavu (npr. potvrdu poslodavca sa naznačenim poslovima i periodom rada, presliku ugovora o radu, presliku rješenja o rasporedu, presliku ugovora o djelu). Napomena: iz priloženih dokaza mora biti vidljivo da je kandidat/kinja radio/la na odgovarajućim poslovima, odnosno u stručnoj spremi i struci koja je uvjet za radno mjesto na koje se prijavljuje,
•dokazi o pravu prednosti pri zapošljavanju, ukoliko se pozivaju na to pravo.
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je 8 dana od dana objave u Narodnim novinama.
Prijave se podnose isključivo u zatvorenoj koverti, neposredno ili poštom na adresu: Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu, Selska cesta 2, 10 000 Zagreb, s naznakom "Javni natječaj za radno mjesto državnoodvjetničkog savjetnika".
Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
Osoba koja nije podnijela pravovremenu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku javnog natječaja, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest na adresu elektroničke pošte koju je naznačila u prijavi.
Osobe koje se u prijavi na javni natječaj pozivaju na pravo prednosti kod zapošljavanja prema posebnom zakonu, dužne su uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj: 121/2017 i 98/19), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj: 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01 i 103/03, 148/13 i 98/19), članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“, broj 84/21), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj: 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj: 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan/a je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze navedene u članku 103. stavku 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, koji su također dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 .
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata i člankom 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje ili potvrdu o priznatom pravu.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22.  Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, uz prijavu na natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.
Komisiju za provedbu javnog natječaja (u daljnjem tekstu: Komisija) imenuje općinski državni odvjetnik. Komisija utvrđuje listu kandidata prijavljenih na javni natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, čije su prijave pravodobne i potpune i  kandidate s te liste upućuje na testiranje i razgovor (intervju).
Testiranje za radno mjesto pod rednim brojem 1. se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima (intervju), a testiranje za radno mjesto pod rednim brojem 2. se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata (pisani dio testiranja), informatičko testiranje (Word i Excel) i razgovora Komisije s kandidatima (intervju).
Kandidat/kinja koji/a nije pristupio/la testiranju više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.
Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, sadržaj i način testiranja te pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje, objavit će se na web stranici Državnog odvjetništva Republike Hrvatske www.dorh.hr i web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave Republike Hrvatske www.mpu.gov.hr istovremeno s objavom javnog natječaja.
Na web stranici Državnog odvjetništva Republike Hrvatske (www.dorh.hr) objavit će se vrijeme i mjesto održavanja testiranja, najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje.
Za najboljeg kandidata Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu, sukladno odredbi članka 122. stavak 3. Zakona o državnom odvjetništvu (Narodne novine broj: 67/18), podnosi zahtjev za provedbu temeljne sigurnosne provjere nadležnoj sigurnosno-obavještajnoj agenciji. Sigurnosna provjera provodi se sukladno zakonu kojim se uređuje provođenje sigurnosnih provjera.
Izabrani kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.
Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati/kinje ne postignu zadovoljavajuće rezultate na provedenom testiranju i intervjuu, te u drugim slučajevima iz članka 50.b stavaka 1. i 2. Zakona o državnim službenicima, općinski državni odvjetnik će obustaviti postupak po ovom natječaju.
O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave www.mpu.gov.hr i web stranici Državnog odvjetništva Republike Hrvatske www.dorh.hr.
Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave.
OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA:
•pomaže državnom odvjetniku ili njegovom zamjeniku u radu,
•izrađuje nacrte odluka i drugih podnesaka,
•uzima na zapisnik prijave, podneske, izjave građana,
•obavlja samostalno ili pod nadzorom i po uputama državnog odvjetnika ili njegovog zamjenika druge stručne poslove predviđene zakonom ili propisima na osnovi zakona, kao i Godišnjim rasporedom poslova.
Plaću službenika čini umnožak osnovice za izračun plaće i koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža. Sukladno odredbi članka 9. Uredbe o izmjenama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (Narodne novine broj 73/19) određen je koeficijent složenosti poslova za radno mjesto savjetnika.
PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE
•Zakon o državnom odvjetništvu (Narodne novine, broj: 67/18),
•Poslovnik državnog odvjetništva (Narodne novine, broj: 128/19),
•Kazneni zakon (NN 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18 i 126/19)
•Zakon o kaznenom postupku (NN 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 – Odluka Ustavnog suda 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17 i 126/19).
SADRŽAJ I NAČIN TESTIRANJA
Postupak testiranja provodi Komisija za provedbu javnog natječaja (u daljnjem tekstu: Komisija).
Testiranju mogu pristupiti samo oni kandidati koji pravovremeno dođu u zakazani dan i vrijeme te prije testiranja dokažu identitet osobnom iskaznicom ili drugom važećom identifikacijskom ispravom. Smatra se da je kandidat povukao svoju prijavu na javni natječaj ukoliko nije pristupio testiranju te se više neće smatrati kandidatom.
Nakon utvrđivanja identiteta kandidati će pristupiti pisanom testiranju za provjeru znanja iz nadležnosti i organizacije rada u državnom odvjetništvu, a potom provjeri znanja bitnih za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta za koje se prijavljuje.
Pri testiranju koje se sastoji od pisane provjere znanja o organizaciji i načinu rada u državnom odvjetništvu nije dozvoljeno koristiti se zakonima, drugom literaturom ili bilješkama, dok za izradu državnoodvjetničke odluke kandidati mogu koristiti samo zakonske tekstove.
Testiranje kandidata provodi se u dvije faze. Prva faza testiranja sastoji se od provjere znanja o organizaciji i načinu rada u državnom odvjetništvu, dok se druga faza odnosi na provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se službenik prima.
Prva faza testiranja sastoji se od:
pisane provjere znanja o organizaciji i načinu rada u državnom odvjetništvu (u ukupnom trajanju od 20 minuta) obuhvaća pisani test od 10 pitanja, u kojem se za svaki točan odgovor dodjeljuje po 1 bod.
Druga faza testiranja sastoji se od:
izrade pisane državnoodvjetničke odluke (u trajanju od 90 minuta) što se boduje dodjeljivanjem određenog broja bodova od 0 do 10.
Kandidati koji su ostvarili najbolje rezultate u prvoj fazi testiranja, i to 15 kandidata upućuju se u drugu fazu testiranja. Ako je u prvoj fazi testiranja zadovoljilo manje od 15 kandidata, u drugu fazu postupka pozvat će se svi kandidati koji su zadovoljili u prvoj fazi testiranja. Svi kandidati koji dijele 15. mjesto u prvoj fazi testiranja pozvat će se u drugu fazu testiranja.
Za vrijeme testiranja kandidatima nije dozvoljeno napuštati prostoriju u kojoj se obavlja testiranje, razgovarati s ostalim kandidatima te koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva.
Zbog povrede navedenih pravila kandidat će biti udaljen s provjere znanja, dok postignuti rezultat Komisija neće priznati niti ocijeniti.
Nakon provedbe pisanog dijela testiranja te testiranja provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se službenik prima, na razgovor s Komisijom bit će pozvano 10 kandidata koji su ostvarili ukupno najviše bodova u prvoj i drugoj fazi testiranja, koje će biti vrednovano bodovima od 0 do 10, a smatra se da je kandidat zadovoljio na testiranju ako je za svaki dio provedene provjere dobio najmanje 5 bodova. Svi kandidati koji dijele 10. mjesto nakon provedenog testiranja u prvoj i drugoj fazi pozvat će se na intervju.
Raspored održavanja razgovora s Komisijom bit će utvrđen po završetku testiranja, time da će kandidati biti obaviješteni o rezultatima testiranja i rasporedu održavanja razgovora s Komisijom.
Komisija u razgovoru s kandidatima utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad te rezultate ostvarene u njihovom dosadašnjem radu, dok će se rezultati intervjua vrednovati bodovima od 0 do 10, a smatra se da je kandidat zadovoljio na intervjuu ako je dobio najmanje 5 bodova.
Nakon završetka testiranja i razgovora, Komisija će utvrditi rang listu prema ukupnom broju ostvarenih bodova na testiranju i intervjuu, te će izraditi izvješće o provedenom testiranju i sukladno utvrđenim rezultatima čelniku tijela predložiti kandidate za prijam.
Za najboljeg kandidata Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu, sukladno odredbi članka 122. stavak 3. Zakona o državnom odvjetništvu (Narodne novine broj: 67/18), podnosi zahtjev za provedbu temeljne sigurnosne provjere nadležnoj sigurnosno-obavještajnoj agenciji. Sigurnosna provjera provodi se sukladno zakonu kojim se uređuje provođenje sigurnosnih provjera.
Na službenoj web stranici Državnog odvjetništva Republike Hrvatske www.dorh.hr te na oglasnoj ploči Općinskog državnog odvjetništva u Zagrebu objavit će se mjesto i vrijeme održavanja testiranja najmanje pet dana prije održavanja testiranja.

Pogodnosti
  • Fleksibilno radno vrijeme
Obrazovanje Magistar struke, Magistar znanosti, Doktorat

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2022, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
PickJobs d.o.o. nije odgovoran za eventualnu netočnost podataka u oglasu.


Ukoliko vam je potrebna pomoć ili imate pitanja oko kreiranja računa, objavljivanja oglasa, upravljanja prijavama itd. Pogledajte dokument FAQ i slobodno nas kontaktirajte e-poštom na info@pick.jobs ili na broj telefona +385 (0)1 618 49 17

PickJobs mobilna aplikacija

Preuzmite besplatnu PickJobs mobilnu aplikaciju na svom Android ili iOS uređaju, putem Google Play Store-a ili App Store-a te ostvarite pristup bilo gdje i bilo kada.