Spremačica (m / ž)

Br. oglasa: 250045501
Na određeno

Spremačica (m / ž)

OPĆA BOLNICA ZADAR
Zadar, Hrvatska
Opis posla

Na temelju članka 21. Statuta Opće bolnice Zadar i članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 56/22), ravnatelj Opće bolnice Zadar Željko Čulina, dr.med., dana 20.01.2023. godine raspisuje

 

                                                        N A T J E Č A J

 

  1. Za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme
  2. viši referent zaštite na radu – m/ž                                                                                   

- 1 izvršitelj

  •  

• sveučilišni prvostupnik struke ili stručni prvostupnik tehničke ili društvene struke, VŠS

 

 

  1. Za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme
  2. administrativni referent – m/ž                                                                              - 2 izvršitelja
  3.  

• završena srednja stručna sprema društvenog smjera, SSS

 

 

  1. Za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme

- spremačica – m/ž                                                                                                   - 4 izvršitelja

Uvjeti:

• završena osnovna škola, NSS

 

  1. Za prijam u radni odnos na određeno vrijeme

- spremačica – m/ž                                                                                                   - 2 izvršitelja

Uvjeti:

• završena osnovna škola, NSS

 

 

Kandidati koji se natječu za prijam pod točkom 1. - 4. uz zamolbu trebaju priložiti slijedeće:

• životopis

• dokaz o stručnoj spremi

• presliku domovnice

• presliku rodnog lista

• presliku osobne iskaznice

• uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6  mjeseci)

• uvjerenje iz matične evidencije (elektronički zapis ili potvrda) HZMO o radnom stažu

 

 

     Kandidati s kojima će se obaviti razgovor ili testiranje biti će obaviješteni putem elektronske pošte! Obavijest kandidatima o rezultatima natječaja bit će objavljeni na web-stranici bolnice (http://www.bolnica-zadar.hr/)

     Provjeravanje stručnih i radnih sposobnosti sukladno glavi V. točka 1. članak 21. Pravilnika o radu Opće bolnice Zadar, br: 01-1215-6/15 od 31.03.2015. godine, može se obavljati putem intervjua, testiranjem, rješavanjem određenih radnih zadataka ili na drugi prikladan način ovisno o vrsti poslova koje bi radnik trebao obavljati.

     Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave na adresu: Opća bolnica Zadar, 23000 Zadar, Bože Peričića 5, s naznakom: «Za natječaj - .....................»

 

     Molimo kandidate da na zamolbi točno navedu za koje radno mjesto se natječu. Ako se kandidati natječu za više od jednog radnog mjesta, potrebno je uz zamolbu priložiti i svu traženu dokumentaciju (preslike) o ispunjavanju uvjeta za svako radno mjesto. Priloženu dokumentaciju ne vraćamo, osim na osobni zahtjev u roku od 30 dana od dana objave odluke.

 

     Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju- ZOHBDR 2021.pdf (gov.hr)

popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju- Zakon o civilnim stradalnicima iz DR.pdf (gov.hr)

     Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, dužni su se pozvati na čl. 9. istog Zakona te uz dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti dokaze o priznatom statusu osobe s invaliditetom sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom.

 

     Opća bolnica Zadar dostavljene podatke pristupnika obrađuje u skladu s odredbama pozitivnih propisa koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Dostavljeni podaci obrađivat će se u svrhu provođenja natječaja radi zasnivanja radnog odnosa i u druge se svrhe neće koristiti.

     Kandidati su dužni dostaviti elektronsku adresu zbog nesmetane korespodencije u svrhu pravovremenog i nesmetanog odvijanja postupka provođenja natječaja. Nadalje, molimo kandidate da u svrhu navedenog redovito prate svoju elektronsku poštu.

     Opća bolnica Zadar pridržava pravo poništenja natječaja u cijelosti ili dijela natječaja ne navodeći pritom razloge poništenja.

     Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

     Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17) na ovaj natječaj mogu se ravnopravno javiti osobe oba spola.       

 

 

 

                                                                                                 

Pogodnosti
  • Naknada za putne troškove
Obrazovanje Osnovna škola
Mjesto rada
Zadar, Zadarska županija, Hrvatska

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2023, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
PickJobs d.o.o. nije odgovoran za eventualnu netočnost podataka u oglasu.


Ukoliko vam je potrebna pomoć ili imate pitanja oko kreiranja računa, objavljivanja oglasa, upravljanja prijavama itd. Pogledajte dokument FAQ i slobodno nas kontaktirajte e-poštom na info@pick.jobs ili na broj telefona +385 (0)1 618 49 17

PickJobs mobilna aplikacija

Preuzmite besplatnu PickJobs mobilnu aplikaciju na svom Android ili iOS uređaju, putem Google Play Store-a ili App Store-a te ostvarite pristup bilo gdje i bilo kada.