Spremač / ica-servir / ka dječjeg vrtića

Br. oglasa: 211727318
Na neodređeno

Spremač / ica-servir / ka dječjeg vrtića

Dječji vrtić Mali medo
Gornja Rijeka, Hrvatska
Opis posla

NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta spremač/ica-servirka u Dječjem vrtiću Mali Medo
1 izvršitelj/ica – rad na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, uz obvezu probnog rada u trajanju od tri mjeseca
Za spremača/icu-servirku kandidati, osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, moraju ispunjavati uvjete propisane člankom 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97,. 107/07, 94/13. i 98/19) i člankom 8. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću („Narodne novine“ broj 133/97) i člankom 16. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Mali Medo:

  1. Srednja stručna sprema,
  2. Utvrđenu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova.

Radni odnos u dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13. i 98/19).
Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni  priložiti sljedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja:

  1. Životopis,
  2. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslik svjedodžbe),
  3. Dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice)
  4. Dokazi o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13. i 98/19), ne stariji od dana objave natječaja:
  5. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (članak 25. stavak 2.),
  6. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (članak 25. stavak 4.).

Dokazi se prilažu u neovjerenom presliku, a kandidat koji bude izabran mora prije sklapanja  ugovora o radu dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta u izvorniku ili ovjerenom presliku.
Na Natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete. Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.
Prije sklapanja ugovora o radu, izabrani kandidat je dužan priložiti uvjerenje liječnika o utvrđenoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje posla i sanitarnu knjižicu.
Kandidati koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja biti će pozvani na intervju, a točan datum i vrijeme biti će objavljeni na mrežnoj stranici Općine Gornja Rijeka (www.gornja-rijeka.hr).
Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni su se u prijavi pozvati na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju o tom statusu.
Kandidati koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim zakonima, sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19. i 84/21), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rada („Narodne novine“ broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13. i 98/19), članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ broj 84/21) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 39/18. i 32/20) dužni su se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo i priložiti odgovarajuće isprave kao dokaz o statusu te druge dokaze sukladno posebnom zakonu kojim je uređeno to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Poveznica na Internet stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju prema  Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19. i 84/21) je:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf
Poveznica na Internet stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju prema  Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ broj 84/21) je:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf
Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 39/18. i 32/20) uz prijavu na javni natječaj dužna je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom te dokaz o prestanku radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i slično).
U skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka, zaprimljeni podaci koristiti će se isključivo u svrhu provedbe javnog natječaja.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpunu i nepravovremenu prijavu i osobe koje ne zadovoljavaju formalne uvjete ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.
Urednom prijavom smatra se svaka prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
Kandidati će biti obavješteni o rezultatima natječaja u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se u roku 8 dana od objave natječaja u zatvorenoj omotniciisključivo pisanim putem, Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Mali medo, na adresu: Općina Gornja RijekaTrg Sidonije Rubido Erdody 348268 Gornja Rijeka s naznakom: „Natječaj za spremač/icu-servirku - ne otvarati“.
Natječaj će biti objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za  zapošljavanje i na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Općine Gornja Rijeka.

Pogodnosti
  • Fleksibilno radno vrijeme
Obrazovanje Srednja škola

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2022, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
PickJobs d.o.o. nije odgovoran za eventualnu netočnost podataka u oglasu.


Ukoliko vam je potrebna pomoć ili imate pitanja oko kreiranja računa, objavljivanja oglasa, upravljanja prijavama itd. Pogledajte dokument FAQ i slobodno nas kontaktirajte e-poštom na info@pick.jobs ili na broj telefona +385 (0)1 618 49 17

PickJobs mobilna aplikacija

Preuzmite besplatnu PickJobs mobilnu aplikaciju na svom Android ili iOS uređaju, putem Google Play Store-a ili App Store-a te ostvarite pristup bilo gdje i bilo kada.