Referent / referentica-komunalni redar / komunalna redarica

Br. oglasa: 654786413
Na neodređeno

Referent / referentica-komunalni redar / komunalna redarica

OPĆINA GORNJA RIJEKA
Gornja Rijeka, Hrvatska
Opis posla

NATJEČAJ
za prijem u službu referent-komunalni redar u Jedinstveni upravni odjel Općine Gornja Rijeka – 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno (nepuno radno vrijeme/20 sati tjedno), uz obvezni probni rad od tri mjeseca
Osoba koja se prijavljuje na javni natječaj mora ispunjavati opće uvjete za prijam u službu propisane člankom 12., stavkom 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/28, 61/11, 04/18. i 112/19) te posebne uvjete:

 • srednja stručna sprema gimnazijskog srednjoškolskog obrazovanja ili srednja stručna sprema ekonomske ili upravne struke,
 • najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen državni stručni ispit,
 • poznavanje rada na računalu,
 • vozački ispit B kategorije.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

 • Životopis,
 • Dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika svjedodžbe),
 • Dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili putovnice ili vojna iskaznica ili domovnice),
 • Dokaz o položenom državnom stručnom ispitu,
 • Dokaz o radnom stažu (elektronički zapis o podacima evidentiranima u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
 • Dokaz o radnom iskustvu (potvrda poslodavca o radnom iskustvu ostvarenom na odgovarajućim poslovima od najmanje 1 godine, ugovor o radu, rješenje o rasporedu),
 • preslika vozačke dozvole,
 • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak i da nije pravomoćno osuđen za kaznena djela iz članka 15. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 68/08, 61/11, 04/18. i 112/19), ne starije od 6 mjeseci,
 • Vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 68/08, 61/11, 04/18. i 112/19).

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/28, 61/11, 04/18. i 112/19).
Na Natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola. Ako kandidat/kinja ostvaruje pravo prednosti kod prijma u službu po posebnom zakonu, dužan/a je pozvati se na to pravo u prijavi te o tom priložiti dokaz radi ostvarivanja prednosti pod jednakim uvjetima u odnosu na ostale kandidate.
Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi kandidat ostvario to pravo dužan je u prijavi priložiti svu potrebnu dokumentaciju propisanu zakonom kojom to potvrđuje, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen.
Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni su se u prijavi pozvati na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisane dokaze o tom statusu. Kandidati koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17. i 98/19), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj: 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13. i 98/19), članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ broj 84/21) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj: 157/13, 152/14 39/18. i 32/20), dužni su se u prijavi pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.
Poveznica na Internet stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju prema  Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19. i 84/21) je:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf
        Poveznica na Internet stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju prema  Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ broj 84/21) je:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na oglas dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na oglas dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti prilikom zapošljavanja po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).
Kandidat/kinja koji nema položen državni stručni ispit dužan/a ga je položiti u roku koji ne može biti duži od godinu dana od dana prijma u službu.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpunu i nepravovremenu prijavu i osobe koje ne zadovoljavaju formalne uvjete ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.
Urednom prijavom smatra se svaka prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Kandidati koji ne zadovoljavaju formalne uvjete iz natječaja i čija je prijava nepotpuna o tome će biti obaviještena pisanim putem.
Sukladno članku 24. stavku 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/28, 61/11. i 4/18) nakon raspisanog natječaja ne mora se izvršiti izbor, ali se u tom slučaju donosi odluka o poništenju natječaja, te se dostavlja svim kandidatima prijavljenim na natječaj.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Za kandidate/tkinje prijavljene na Natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat/kinja ne pristupi testiranju smatra se da je povukao/la prijavu na Natječaj.
Na web stranici Općine Gornja Rijeka, www.gornja-rijeka.hr  naveden je opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata te pravni i drugi izvori literature za tu provjeru. Na istoj web stranici i na Oglasnoj ploči Općine Gornja Rijeka objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 (pet) dana prije održavanja provjere.
Kandidat/kinja koji bude izabran dužan je priložiti i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, prije donošenja rješenja o prijmu.
Prijave se podnose u Općinu Gornja Rijeka u roku 8 (osam) dana od dana objave Natječaja u "Narodnim novinama" na adresu: Općina Gornja Rijeka, Trg Sidonije Rubido Erdody 3, 48268 Gornja Rijeka s naznakom „ne otvaraj – javni natječaj za prijam u službu komunalnog redara u Jedinstveni upravni odjel Općine Gornja Rijeka

Pogodnosti
 • Fleksibilno radno vrijeme
Obrazovanje Srednja škola

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2022, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
PickJobs d.o.o. nije odgovoran za eventualnu netočnost podataka u oglasu.


Ukoliko vam je potrebna pomoć ili imate pitanja oko kreiranja računa, objavljivanja oglasa, upravljanja prijavama itd. Pogledajte dokument FAQ i slobodno nas kontaktirajte e-poštom na info@pick.jobs ili na broj telefona +385 (0)1 618 49 17

PickJobs mobilna aplikacija

Preuzmite besplatnu PickJobs mobilnu aplikaciju na svom Android ili iOS uređaju, putem Google Play Store-a ili App Store-a te ostvarite pristup bilo gdje i bilo kada.