Odgojitelj / odgojiteljica

Br. oglasa: 493420906
Na određeno

Odgojitelj / odgojiteljica

Dječji vrtić Cvrčak
Čakovec, Hrvatska
Opis posla

DJEČJI VRTIĆ CVRČAK                                                                                                          

UPRAVNO VIJEĆE
ČAKOVEC
Čakovec, 12. 1. 2022.       


                Temeljem čl. 26. st. 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN, br. 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 46. t. 6. al. 4. Statuta Dječjeg vrtića Cvrčak, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Cvrčak na svojoj 7. sjednici održanoj dana 12. 1. 2022. godine, donosi
O D L U K U
O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJA-PRIPRAVNIKA


1. ODGOJITELJPRIPRAVNIK – 2 izvršitelj M/Ž
                                                                             - rad na određeno puno radno vrijeme
2. UVIJETI:
- sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju ((NN RH, br. 10/97, 107/07
i 94/13) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne
spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN RH, br. 133/97)


3. Kandidati uz prijavu na natječaj prilažu:

  • životopis
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu
  • presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi
  • potvrdu iz elektroničke baze podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o dosadašnjem radnom iskustvu
  • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
  • vlastoručno napisanu izjavu kandidata da za prijem u radni odnos ne postoje zapreke iz čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve potrebne dokumente.
Sve osobe koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji trebaju dostaviti dokaze iz stavka 1. članka 103. navedenog Zakona.
Poveznica na internetsku stranicu ministarstva nadležnog za branitelje na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je: 
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf
Isprave se mogu priložiti u izvorniku, ovjerenoj ili neovjerenoj preslici. Ako su isprave priložene u neovjerenoj
preslici, prije izbora kandidata zatražit će se izvornik ili ovjerena preslika isprava.
Prijava kandidata koji ne podnese pravodobne i potpune prijave te koji ne ispunjava formalne uvjete javnog natječaja neće se razmatrati.
Osoba koja se prijavi na natječaj ne smije biti pravomoćno osuđivana za kaznena djela čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.
Probni rad se propisuje u trajanju od 3 mjeseca.
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: DJEČJI VRTIĆ CVRČAK, Lavoslava Ružičke 2, 40 000 Čakovec – za natječaj.
O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni javnom objavom izabranog kandidata na web-stranici Dječjeg vrtića Cvrčak www.dv-cvrcak.hr. Dostava se smatra obavljenom istekom osmog dana od dana javne objave na navedenoj web-stranici.
Dječji vrtić Cvrčak pridržava pravo djelomično ili u cijelosti, u svako doba poništiti ovaj natječaj.
KLASA: 003-06/22-01/01
URBROJ: 2109-99-01-22-04
Čakovec, 12. 1. 2022.


PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA
                                                                                                       Asja Supančić Balog, dipl. soc. radnik, v.r.


 

Pogodnosti
  • Naknada za topli obrok
Obrazovanje Stručni specijalist, Sveučilišni prvostupnik

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2022, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
PickJobs d.o.o. nije odgovoran za eventualnu netočnost podataka u oglasu.


Ukoliko vam je potrebna pomoć ili imate pitanja oko kreiranja računa, objavljivanja oglasa, upravljanja prijavama itd. Pogledajte dokument FAQ i slobodno nas kontaktirajte e-poštom na info@pick.jobs ili na broj telefona +385 (0)1 618 49 17

PickJobs mobilna aplikacija

Preuzmite besplatnu PickJobs mobilnu aplikaciju na svom Android ili iOS uređaju, putem Google Play Store-a ili App Store-a te ostvarite pristup bilo gdje i bilo kada.