Odgojitelj / odgojiteljica

Br. oglasa: 108748534
Na određeno

Odgojitelj / odgojiteljica

Dječji vrtić ZVIREK
Stubičke Toplice, Hrvatska
Opis posla

Na temelju čl.26. st.2., Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN br.10/97, 107/07, 94/13, 98/19), i Odluke Upravnog vijeća (KLASA:601-05/21-02/43, URBROJ:2113-27-04-21-1 od 30.12 .2021.) Upravno vijeće Dječjeg vrtića ZVIREK objavljuje

NATJEČAJ

za poslove odgojitelja/ice

Raspisuje se natječaj za zapošljavanje:

- jednog odgojitelja/ice na određeno vrijeme, puno radno vrijeme (40 sati tjedno), zamjena za duže vremena odsutnu radnicu

Uvjeti:    

 • prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br.10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN br. 133/97)
 • položen stručni ispit (osim za osobu koja se javlja kao pripravnik),
 • utvrđena zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova iz natječaja

Radnik/ca se prima u radni odnos uz uvjet probnog rada od šest mjeseci.

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme do povratka duže vremena odsutne radnice na posao.

Na Natječaj se mogu prijaviti kandidati oba spola koji ispunjavaju propisane uvjete.

Natječaj se odnosi i na odgojitelja s radnim iskustvom kao i na pripravnika.

Ako se na natječaj izabere pripravnik, isti odrađuje pripravnički staž od jedne godine te je dužan položiti pripravnički ispit u roku od godine dana od dana kad mu je istekao pripravnički staž.

Osobe koji nisu hrvatski državljani dužni su dostaviti dokaze o mogućnosti rada prema posebnom propisu[1].

Radni odnos ne može zasnovati osoba kod koje postoje zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju (NN br. 10/97107/0794/13 98/19).

Kandidati su dužni dostaviti:

 • prijavu na natječaj
 • životopis
 • domovnicu

 dokaze o ispunjavaju uvjeta natječaja:

 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • potvrdu o položenom stručnom ispitu (osim osoba koja se javlja kao pripravnik)
 • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela navedenih u čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13), izdanu u svrhu zapošljavanja u dječjem vrtiću koja ne smije biti starija od datuma objave natječaja
 • Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak za neko djelo iz čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13), u istu svrhu i s istim rokovima
 • Potvrda Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu izrečene zaštitne mjere iz čl.25.  Zakona o predškolskom odgoju i  obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13), u istu svrhu i s istim rokovima.
 • ostale dokaze iz članka 25. Zakona pribavlja Dječji vrtić.

Zdravstvena sposobnost dokazuje se na način da će poslodavac kandidata uputiti na pregled ovlaštenom liječniku medicine rada.
Svi dokazi o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
Kandidati/kinje koji podnesu potpunu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na razgovor.
Osobe koje imaju prednost pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19), Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13152/1439/18) te Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13) dužne su pored dokaza kojima dokazuju ispunjavanje uvjeta ovog natječaja, dostaviti i propisanu dokumentaciju kojom dokazuju prednost pri zapošljavanju koja je određenu navedenim posebnim zakonima.
Potrebna dokumentacija za dokazivanje prednosti temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, navedena je na stranicama Ministarstva branitelja: https://uprava.gov.hr/o-ministarstvu/ustrojstvo/3-uprava-za-sluzbenicki-sustav-1078/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/738

Rok za natječaj iznosi osam dana od dana objave.
Prijave koje su zakašnjele, nepotpune tj. bez tražene dokumentacije, nepotpisane i primljene elektronskim putem neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem.
Natječajna dokumentacija odnosno podaci o kandidatima čuvaju se šest mjeseci od završetka natječaja, a dulje u slučaju sudskog ili sličnog postupka, u kojem slučaju se čuvaju do završetka postupka. Nakon isteka roka čuvanja dokumentacija se uništava, s time da svaki kandidat po isteku roku čuvanja može preuzeti svoju dokumentaciju.

Prijave se dostavljaju preporučeno poštom na adresu

DJEČJI VRTIĆ ZVIREK, Mlinarska cesta 34, 49244 Stubičke Toplice

s naznakom: Za natječaj-odgojitelj predškolske djece


[1] Zakon o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji (Narodne novine  66/1953/20144/20), Zakon o strancima (Narodne novine 33/20)

Pogodnosti
 • Fleksibilno radno vrijeme
Obrazovanje Stručni specijalist, Sveučilišni prvostupnik

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2022, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
PickJobs d.o.o. nije odgovoran za eventualnu netočnost podataka u oglasu.


Ukoliko vam je potrebna pomoć ili imate pitanja oko kreiranja računa, objavljivanja oglasa, upravljanja prijavama itd. Pogledajte dokument FAQ i slobodno nas kontaktirajte e-poštom na info@pick.jobs ili na broj telefona +385 (0)1 618 49 17

PickJobs mobilna aplikacija

Preuzmite besplatnu PickJobs mobilnu aplikaciju na svom Android ili iOS uređaju, putem Google Play Store-a ili App Store-a te ostvarite pristup bilo gdje i bilo kada.