Odgojitelj / ica predškolske djece

Br. oglasa: 684676116
Na neodređeno

Odgojitelj / ica predškolske djece

DJEČJI VRTIĆ PINOKIO
Bjelovar, Hrvatska
Opis posla

Na temelju članka 26. stavka 1. i 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) i članka 8. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Pinokio“, (KLASA: 601-02/04-02/04, URBROJ: 2101/01-02-04-1), Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Pinokio“, raspisuje:

                  NATJEČAJ za radno mjesto odgojitelja/ice u Dječjem vrtiću
ODGOJITELJ/ICA - 1 izvršitelja/ica na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme, uz obvezni probni rok u trajanju od 30 dana.

 
Natjecati se mogu kandidati oba spola, sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17.)
Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.
Za prijam u radni odnos odgojitelja kandidati moraju ispunjavati, osim općih uvjeta, uvjete propisane člankom 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) te članka 2. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97).
Kandidati moraju ispunjavati slijedeće uvjete za prijam u radni odnos:

  • preddiplomski sveučilišni ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema u skladu sa ranijim propisima, kao i diplomski sveučilišni studij ili diplomski specijalistički studij odgovarajuće vrste
  • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova

Pored prethodno navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijem u radni odnos:

  • punoljetnost
  • zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta (dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta dostaviti će izabrani kandidati po prethodno dostavljenoj obavijesti o izboru)
  • radni odnos u Dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba za koju postoje zapreke utvrđene člankom 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 127/19)

 
Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:
1. životopis (vlastoručno potpisan)
2. dokaz o državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice)
3. dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome/svjedodžbe), odnosno istovrsne isprave o stečenom stručnom/akademskom zvanju/nazivu
4. preslika dokaza o položenom stručnom ispitu
5. elektronički zapis, odnosno potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje - ne stariji od mjesec dana od dana objave natječaja
6. dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 127/19)
            • potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (članak 25. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju), ne starija od 6 mjeseci od dana od objave natječaja
            • potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (članak 25. stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju), ne starija od 6 mjeseci od dana objave natječaja
 
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
Kandidat koji ima pravo prednosti prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o pravu na koje se poziva, a ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rada i članovima njihovih obitelji sukladno članku 102. navedenog zakona (NN 121/17, 98/19) dužni su dostaviti sve dokaze iz članka 103. citiranog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/  
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužni su dostaviti dokaze koji su propisani člankom 9. citiranog Zakona.
 
Adresa na koju se mogu podnijeti prijave na natječaj i rok za podnošenje prijave:
            • Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se na adresu: Dječji vrtić “Pinokio“. Milana Šufflaya 6, 43 000 Bjelovar, uz naznaku „Prijava na natječaj za odgojitelja/icu u Dječjem vrtiću „Pinokio““
            • Prijave se podnose u roku od 12 (deset) dana od objave natječaja.
 
Rok u kome će kandidati biti obaviješteni o rezultatima natječaja:
• O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku
• Zadržava se pravo poništiti natječaj bez dodatnog obrazloženja, odnosno po provedbenom natječaju ne izvršiti izbor kandidata
 
Ostale informacije:
Nepotpune i nepravodobne prijave na natječaj neće se razmatrati.
Osobe koje podnesu nepotpune i nepravodobne prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju. U prijavi na natječaj navode se i osobni podaci kandidata, kandidat podnošenjem prijave na natječaj pristaje da se isti koriste isključivo za potrebe ovog natječaja.
 
NAPOMENA: Ovaj natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnim  pločama vrtića i mrežnim stranicama dječjih vrtića,  dana 17.01.2022.

Kontakt email: pinokio.vrtic@gmail.com

Pogodnosti
  • Fleksibilno radno vrijeme
Obrazovanje Stručni specijalist, Sveučilišni prvostupnik, Magistar struke, Magistar znanosti, Doktorat

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2022, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
PickJobs d.o.o. nije odgovoran za eventualnu netočnost podataka u oglasu.


Ukoliko vam je potrebna pomoć ili imate pitanja oko kreiranja računa, objavljivanja oglasa, upravljanja prijavama itd. Pogledajte dokument FAQ i slobodno nas kontaktirajte e-poštom na info@pick.jobs ili na broj telefona +385 (0)1 618 49 17

PickJobs mobilna aplikacija

Preuzmite besplatnu PickJobs mobilnu aplikaciju na svom Android ili iOS uređaju, putem Google Play Store-a ili App Store-a te ostvarite pristup bilo gdje i bilo kada.