Odgajatelj / odgajateljica

Br. oglasa: 328350581
Na određeno

Odgajatelj / odgajateljica

Dječji vrtić Zibeljko
Hrvatska
Opis posla

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i članka 32. Statuta Dječjeg vrtića “Zibeljko”, Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Zibeljko” raspisuje
 
NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

ODGOJITELJ/ ODGOJITELJICA - 1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno vrijeme od godinu dana, puno radno vrijeme, uz obvezni probni rad od 2 mjeseca

UVJETI: prema članku 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10/97, 107/07, 94/13, 98/19):

  • završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju,
  • zdravstvena sposobnost potrebna za obavljanje poslova,
  • da nije pravomoćno osudivan/a za djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.


Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete. Uz prijavu na natječaj (vlastoručno potpisanu) potrebno je priložiti:

  • životopis
  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
  • potvrdu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu — domovnicu
  • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni i prekršajni postupak  za neko od kaznenih ili prekršajnih djela navedenih u članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od mjesec dana)

Dokumentaciju je potrebno priložiti u preslici.
 
Kandidat/kinja koji/a prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja dužan/a se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo.

Uz prijavu na natječaj dužan/a je pored dokaza o ispunjavanju uvjeta natječaja priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti prî zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) dužan/a je pored dokaza o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti sve potrebne dokaze iz članka 103. navedenog Zakona.

Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju navedenu na sljedećoj poveznici
 
https://branite1ji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/ POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf.
 
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja: 19.01. -26.01.2022.
 
Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Natječaj za odgojitelja/icu” na adresu: Dječji vrtić
„Zibeljko“, Trg svete Marije 24, Bednja.

 
Nepotpune, nepravodobne, nepotpisane prijave neće se razmatrati.
 
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o odabiru kandidata.
 
Natječaj je objavljen dana 19.01.2022. na web stranici Općine Bednja i oglasnoj ploči Vrtića, te na web stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
 
Obavijest o zaštiti osobnih podataka
 
U svrhe predmetnog natječaja Dječji vrtić "Zibeljko" u svojstvu voditelja obrade sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka prikuplja i obrađuje osobne podatke kandidata sadržane unutar tražene dokumentacije. Za neprimljene kandidate ih zadržava u daljnjem roku od 5 godina potrebnom za obranu pravnih zahtjeva te nakon toga trajno uništava, odnosno, ukoliko je primjenjivo, vraća kandidatima. Za ostvarivanje svojih prava na uvid u vlastite osobne podatke i izmjene i brisanje podataka te ograničenje obrade, kandidati mogu podnijeti zahtjev pisanim putem na adresu Dječjeg vrtića "Zibeljko" ili osobnim dolaskom u ured Dječjeg vrtića "Zibeljko" u radno vrijeme radnim danom, kojom prilikom će se provjeriti identitet podnositelja zahtjeva. Za sva pitanja u vezi zaštite osobnih podataka kandidati se mogu obratiti izravno Službeniku za zaštitu podataka Dječjeg vrtića "Zibeljko" pisanim putem na adresu Trg Sv. Marije 24, 42253 Bednja.

Pogodnosti
  • Fleksibilno radno vrijeme
Obrazovanje Magistar struke, Magistar znanosti, Doktorat
Mjesto rada
Hrvatska

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2022, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
PickJobs d.o.o. nije odgovoran za eventualnu netočnost podataka u oglasu.


Ukoliko vam je potrebna pomoć ili imate pitanja oko kreiranja računa, objavljivanja oglasa, upravljanja prijavama itd. Pogledajte dokument FAQ i slobodno nas kontaktirajte e-poštom na info@pick.jobs ili na broj telefona +385 (0)1 618 49 17

PickJobs mobilna aplikacija

Preuzmite besplatnu PickJobs mobilnu aplikaciju na svom Android ili iOS uređaju, putem Google Play Store-a ili App Store-a te ostvarite pristup bilo gdje i bilo kada.