NASTAVNIK RAČUNALSKE SKUPINE PREDMETA (m / ž)

Br. oglasa: 980352125
Puno radno vrijeme

NASTAVNIK RAČUNALSKE SKUPINE PREDMETA (m / ž)

ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA SPLIT
Split, Hrvatska
Opis posla

ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA - SPLIT Split, Teslina 2 Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22), članka 6. - 8. Pravilnika o radu i članka 8. stavka 1. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje, Elektrotehnička škola – Split, Teslina 2, Split, raspisuje N A T J E Č A J za popunu radnih mjesta NASTAVNIK RAČUNALSKE SKUPINE PREDMETA - 1 izvršitelj/ica, na nepuno (36 sati tjedno), neodređeno radno vrijeme uz uvjet probnog rada u trajanju od tri mjeseca Za zasnivanje radnog odnosa uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, kandidat mora ispuniti i posebne uvjete propisane člankom 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22), člankom 37. Zakona o strukovnom obrazovanju (NN 30/09, 24/10, 22/13, 25/18, 69/22), Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96 i 80/99) i Kurikulumom nastavnih predmeta. Radni odnos u školskoj ustanovi ne može zasnovati osoba za koju postoje zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22). Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidat je dužan priložiti:

  • životopis
  • diplomu, odnosno dokaz o odgovarajućoj vrsti i razini obrazovanja
  • uvjerenje ili potvrdu o stečenim pedagoškim kompetencijama (za kandidate koji su ih po Zakonu obvezni steći)
  • dokaz o državljanstvu
  • uvjerenje nadležnog suda da podnositelj prijave nije pod istragom i da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od mjesec dana od dana objave natječaja)
  • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
  • ostale potrebne priloge/isprave/dokaze (za kandidate koji su stekli inozemnu obrazovnu kvalifikaciju, te za kandidate koji su prema posebnim propisima pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima)

U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje. Prilozi odnosno isprave koje su kandidati dužni priložiti uz prijavu na natječaj prilažu se u neovjerenoj preslici, a izabrani kandidat je prije sklapanja ugovora o radu dužan predočiti izvornike ili preslike ovjerene od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu (NN 78/93, 29/94, 162/98, 16/07, 75/09 i 120/16). Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN 82/08 i 69/17) na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muške i na ženske osobe. Kandidat koji je stekao obrazovnu kvalifikaciju izvan Republike Hrvatske, dužan je dostaviti ispravu(e) kojom se dokazuje priznavanje inozemne obrazovne kvalifikacije i kojom se ostvaruje pravo na pristup i obavljanje regulirane profesije. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema članku 102. stavaka 1.- 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19 i 84/21), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21), dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo, te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, uz prijavu priložiti i svu potrebnu dokumentaciju i dokaze propisane zakonom na koji se poziva, a ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima na temelju članka 102. stavaka 1.–3. Zakona o hrvatskih braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19 i 84/21), uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim priloženih dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti i sve potrebne dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19 i 84/21). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 48. stavaka 1. do 3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21) uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim priloženih dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 49. stavka 1. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf Najkasnije do isteka roka za podnošenje prijave na natječaj, Povjerenstvo će na javno dostupnoj mrežnoj stranici Škole http://ss-elektrotehnicka-st.skole.hr/natje_aji_u_tijeku objaviti način procjene, odnosno testiranja kandidata te pravne i druge izvore za pripremu kandidata ako se procjena odnosno testiranje provodi o poznavanju propisa. Sve kandidate koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima, odnosno ispravama i koji ispunjavaju uvjete natječaja, Povjerenstvo će pozvati na procjenu, odnosno testiranje najmanje pet dana prije dana određenog za procjenu, odnosno testiranje. U pozivu će biti naveden datum, vrijeme i mjesto procjene odnosno testiranja, način procjene odnosno testiranja te pravni i drugi izvori za pripremu kandidata ako se procjena odnosno testiranje provodi o poznavanju propisa. Poziv će se u pravilu dostaviti putem elektroničke pošte na e-mail kandidata i bit će objavljen na javno dostupnoj mrežnoj stranici Škole http://ss-elektrotehnicka-st.skole.hr/natje_aji_u_tijeku Kandidat koji je pravodobno dostavio potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjava uvjete natječaja, dužan je pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Elektrotehničke škole-Split, koji je dostupan na poveznici Škole http://ss-elektrotehnicka-st.skole.hr/razmjena, ako kandidat ne pristupi procjeni odnosno testiranju smatra se da je odustao od prijave na natječaj. Podnošenjem prijave na natječaj, kandidat je izričito suglasan da Elektrotehnička škola-Split, Teslina 2, Split, kao voditelj obrade može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njegove osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti osobnih podataka) i odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (NN 42/18). Rok za podnošenje prijava na natječaj je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Elektrotehničke škole-Split, Teslina 2, Split te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se neposredno ili poštom na adresu: Elektrotehnička škola - Split, Teslina 2, 21000 Split, s naznakom: „ Za natječaj – naziv radnog mjesta za koje se kandidat prijavljuje“. Prijave s nepotpunom i neodgovarajućom dokumentacijom kao i nepravovremeno dostavljene prijave neće se razmatrati. Povjerenstvo će, u pravilu elektroničkom poštom, obavijestiti osobu da nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz natječaja i da ne sudjeluje u daljnjem postupku za izbor kandidata. Kandidati prijavljeni na natječaj o rezultatima natječaja biti će obaviješteni putem mrežne stranice Škole, poveznica:http://ss-elektrotehnicka-st.skole.hr/natje_aji_u_tijeku, najkasnije u roku od petnaest dana od dana sklapanja ugovora o radu s odabranim kandidatom. U slučaju sudjelovanja kandidata s pravom prednosti pri zapošljavanju, Škola obavijest o odabiru kandidata dostavlja e-mailom ili poštom svim kandidatima. Natječaj je objavljen na oglasnim i mrežnim stranicama škole i HZZ-e dana 12. siječnja 2023. godine i traje zaključno s danom 20. siječnja 2023. godine.

Mjesto rada
Split, Splitsko-dalmatinska županija, Hrvatska

EURES
Sva prava pridržana © 2023, www.ec.europa.eu
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica EURES-a.
PickJobs d.o.o. nije odgovoran za eventualnu netočnost podataka u oglasu.


Ukoliko vam je potrebna pomoć ili imate pitanja oko kreiranja računa, objavljivanja oglasa, upravljanja prijavama itd. Pogledajte dokument FAQ i slobodno nas kontaktirajte e-poštom na info@pick.jobs ili na broj telefona +385 (0)1 618 49 17

PickJobs mobilna aplikacija

Preuzmite besplatnu PickJobs mobilnu aplikaciju na svom Android ili iOS uređaju, putem Google Play Store-a ili App Store-a te ostvarite pristup bilo gdje i bilo kada.