Nastavnik / nastavnica gitare

Br. oglasa: 133947834
Na neodređeno

Nastavnik / nastavnica gitare

GLAZBENA ŠKOLA KARLOVAC
Karlovac, Hrvatska
Opis posla

NATJEČAJ

   za radno mjesto

1. NASTAVNIK/NASTAVNICA GITARE

- 2  izvršitelja/izvršiteljice, na  neodređeno puno radno vrijeme.

Mjesto rada:  Glazbena škola Karlovac, Augusta Cesarca 3, 47 000 Karlovac

Uvjeti: Kandidat/kinja uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, mora ispunjavati i posebne uvjete za zasnivanje radnog odnosa prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10,  90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19. i 64/20),  Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN br. 1/96 i 80/99) i Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Glazbenoj školi Karlovac.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

- životopis

- dokaz o stupnju i vrsti stručne spreme (diploma, svjedodžba)

- domovnica

- uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak ( čl. 106. Zakona), ne starije od 6 mjeseci

- dokaz o radnom stažu( elektronički zapis ili potvrda HZMO o radno pravnom statusu)

Dokazi o ispunjenju formalnih uvjeta prilažu se u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se u izvorniku.

 

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br.: 121/17. i 98/19), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata ( NN, br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), dužni su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Kandidati koje se pozivaju na prednost pri zapošljavanju temeljem čl. 102. st. 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji NN 121/2017. i 98/19.) trebaju, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze navedene na stranici Ministarstva hrvatskih branitelja, na poveznici

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno čl. 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na javni natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti prilikom zapošljavanja po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.)

 

Svi podaci koje dostave kandidati obradivat će se samo u svrhu provedbe natječaja. Glazbena škola Karlovac postupati će s osobnim podacima sukladno pozitivnim pravnim propisima uz primjenu odgovarajućih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili oštećenja.

 

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.

 

Natječaj je objavljen 20.01.2022. na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Glazbene škole Karlovac.

Rok za dostavu prijava je 27.01.2022. godine.

 

Prijave dostaviti na adresu:

GLAZBENA ŠKOLA KARLOVAC

AUGUSTA CESARCA 3

47 000 KARLOVAC 

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, te čije su prijave pravodobne i potpune provest će se provjera znanja i sposobnosti  pisanim testiranjem i razgovorom.

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj (u nastavku teksta: Povjerenstvo)  imenuje ravnateljica Glazbene škole Karlovac.

Povjerenstvo utvrđuje listu kandidata prijavljenih na natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, čije su prijave pravodobne i potpune, te kandidate s liste upućuje na testiranje i razgovor ( intervju).

Kandidati su obvezni pristupiti provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja.

Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Sadržaj i način testiranja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata  za testiranje, bit će objavljeni na mrežnoj  stranici Glazbene škole Karlovac, www.glazbena-ka.hr, istovremeno s objavom natječaja.

Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najmanje pet dana  prije dana određenog  za testiranje na web-stranici Glazbene škole Karlovac, www.glazbena-ka.hr

Poziv kandidata na razgovor (intervju) s Povjerenstvom, te vrijeme i mjesto održavanja razgovora s Povjerenstvom  s rang listom kandidata koji se pozivaju na razgovor  objavit će se  na web-stranici Glazbene škole Karlovac, www.glazbena-ka.hr

O rezultatima natječaja kandidati  će biti  obaviješteni  na web-stranici Glazbene škole Karlovac, www.glazbena-ka.hr, u roku 15 dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata.

Natječaj je objavljen  dana 20.01.2022.  godine, na web-stranici Glazbene škole Karlovac, www.glazbena-ka.hr,  te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i traje do 27.01.2022.

Podnošenjem  prijave na natječaj kandidat daje izričitu privolu Glazbenoj školi Karlovac,   da može  prikupljati i obrađivati osobne  podatke kandidata  iz natječajne dokumentacije   u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama  Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine, broj 42/18.).

Pogodnosti
  • Fleksibilno radno vrijeme
Obrazovanje Magistar struke, Magistar znanosti, Doktorat

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2022, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
PickJobs d.o.o. nije odgovoran za eventualnu netočnost podataka u oglasu.


Ukoliko vam je potrebna pomoć ili imate pitanja oko kreiranja računa, objavljivanja oglasa, upravljanja prijavama itd. Pogledajte dokument FAQ i slobodno nas kontaktirajte e-poštom na info@pick.jobs ili na broj telefona +385 (0)1 618 49 17

PickJobs mobilna aplikacija

Preuzmite besplatnu PickJobs mobilnu aplikaciju na svom Android ili iOS uređaju, putem Google Play Store-a ili App Store-a te ostvarite pristup bilo gdje i bilo kada.