Nastavnik / ica elektrotehničke grupe predmeta

Br. oglasa: 515671321
Na neodređeno

Nastavnik / ica elektrotehničke grupe predmeta

ZRAKOPLOVNA TEHNIČKA ŠKOLA RUDOLFA PEREŠINA
Velika Gorica, Hrvatska
Opis posla

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14,7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) te prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Zrakoplovnoj tehničkoj školi Rudolfa Perešina, ZRAKOPLOVNA TEHNIČKA ŠKOLA RUDOLFA PEREŠINA( KLASA:012/03/19-01/04 URBROJ:238/31-60-0819-1od 26.4.2019 godine), Velika Gorica, Rudolfa Fizira 6  raspisuje

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa

1. NASTAVNIKA/ICE  ELEKTROTEHNIČKE GRUPE PREDMETA (Osnove elektrotehnike i Računalstvo)

 na neodređeno  vrijeme, puno radno vrijeme, jedan (1) izvršitelj/ica,uz probni rad od tri (3)mjeseca

Mjesto rada: Zrakoplovna tehnička škola Rudolfa Perešina, Rudolfa Fizira 6, Velika Gorica.

Kandidati koji se prijavljuju na natječaj, uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, trebaju ispunjavati i posebne uvjete sukladno čl. 105. i čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N br.87/08,6/09,92/10,105/10,90/11,16/12,86/12,94/13, 152/14, 07/17,68/18, 98/19 i 04/20 )i Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (N.N. 1/96 ,80/99, 2/2022):

 • diplomirani inženjer elektrotehnike
 • magistar inženjer elektrotehnike
 • magistar inženjer elektrotehnike i informacijske tehnologije
 • magistar inženjer elektrotehnike i računalnog inženjerstva
 • magistar inženjer računalstva
 • magistar inženjer komunikacijske i informacijske tehnologije
 • magistar inženjer informatike
 • magistar inženjer automatike i sustava
 • magistar informatike u edukaciji
 • magistar ekonomist, smjer informatika
 • magistar profesor matematike i informatike
 • magistar računarstva  i matematike
 • stručni specijalist inženjer računarstva
 • stručni specijalist inženjer elektrotehnike
 • stručni specijalist poslovnih informacijskih sustava
 • stručni specijalist inženjer informacijskih tehnologija
 • sveučilišni prvostupnik inženjer elektrotehnike i informacijske tehnologije
 • sveučilišni prvostupnik inženjer računalstva
 • sveučilišni prvostupnik inženjer elektrotehnike
 • stručni prvostupnik inženjer elektrotehnike
 • stručni prvostupnik inženjer računarstva
 • stručni prvostupnik informatike
 • inženjer elektrotehnike
 • inženjer računarstva
 • inženjer informatike
 • magistar edukacije politehnike i informatike
 • magistar inženjer automobilskog računalstva i komunikacija
 • magistar inženjer elektroničke i informatičke tehnologije
 •  magistar inženjer elektrotehničkih i informatičkih tehnologija
 •  magistar inženjer elektrotehničkih i komunikacijskih tehnologija u pomorstvu
 •  magistar inženjer elektrotehničkih tehnologija
 • magistar politehnike i informatike magistar edukacije informatike i tehnike
 •  magistar edukacije politehnike i informatike
 • magistar inženjer automobilskog računalstva i komunikacija
 • magistar inženjer elektroničke i informatičke tehnologije
 • magistar inženjer elektrotehničkih i informatičkih tehnologija
 • magistar inženjer elektrotehničkih i komunikacijskih tehnologija u pomorstvu
 • magistar inženjer elektrotehničkih tehnologija
 • magistar politehnike i informatike
 • stručni pristupnik elektronike
 • stručni pristupnik elektrotehnike
 • stručni pristupnik računarstva
 • stručni prvostupnik inženjer informacijskih tehnologija
 • sveučilišni prvostupnik informatike i tehnike
 • sveučilišni prvostupnik inženjer elektrotehničke i informatičke tehnologije
 • sveučilišni prvostupnik inženjer elektrotehničkih i komunikacijskih tehnologija u pomorstvu
 • sveučilišni prvostupnik inženjer elektrotehnike i informacijske tehnologije
 • sveučilišni prvostupnik inženjer politehnike

U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, kontakt podaci (broj telefona/mobitela, e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

1. životopis,

2. dokaz o vrsti i stupnju stručne spreme (diploma, potvrda o pedagoškim kompetencijama),

3. dokaz o državljanstvu,

4. potvrdu odnosno elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji –HZMO-a,

5. uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreke za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 30 dana).

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: https://branitelji.gov.hr/404.htm?aspxerrorpath=/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

   Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka broj 2016/679 i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava uvjete iz natječaja.

Sukladno članku 6., 7. i 11. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Zrakoplovnoj tehničkoj školi Rudolfa Perešina, Velika Gorica, nakon isteka natječajnog roka za kandidate prijavljene na natječaj čije su prijave potpune, pravodobne te koje ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, bit će proveden selekcijski postupak.

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata provest će razgovor s kandidatima prijavljenim na natječaj sukladno odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Zrakoplovnoj tehničkoj školi Rudolfa Perešina: http://ss-zrakoplovna-rperesina-vg.skole.hr/ploca/natje_aji Obavijest prijavljenim kandidatima o terminu održavanja razgovora koji će se održati u prostoru Zrakoplovne tehničke škole Rudolfa Perešina i bit će objavljen na mrežnoj stranici Škole http://ss-zrakoplovna-rperesina-vg.skole.hr/ploca/natje_aji  najmanje tri dana prije dana određenog za razgovor s kandidatima.Za kandidata koji ne pristupi razgovoru smatrat će se da je odustao od prijave na natječaj.

Kandidati potrebne dokumente dostavljaju u neovjerenim preslikama, a nakon odabira kandidata, a prije potpisivanja ugovora o radu, odabrani kandidat će dostaviti originale dokumenata ili ovjerene preslike.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti u roku od osam (8) dana od dana objave natječaja na adresu škole:

 ZRAKOPLOVNA TEHNIČKA ŠKOLA RUDOLFA PEREŠINA, Rudolfa Fizira 6, 10410 Velika Gorica s naznakom „prijava na natječaj-nastavnik/ica elektrotehničke grupe predmeta“.

Natječajna dokumentacija neće se vraćati kandidatima.

Nepotpune i /ili nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Natječaj se objavljuje na mrežnim stranicama i oglasnim pločama HZZ-a te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole. Datum objave natječaja je 11. siječnja 2022.

O rezultatima natječaja svi kandidati će biti obaviješteni putem obavijesti na mrežnoj stranici Škole.

 Kontakt email: ured@ss-zrakoplovna-rperesina-vg.skole.hr

Pogodnosti
 • Fleksibilno radno vrijeme
Obrazovanje Stručni specijalist, Sveučilišni prvostupnik, Magistar struke, Magistar znanosti, Doktorat

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2022, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
PickJobs d.o.o. nije odgovoran za eventualnu netočnost podataka u oglasu.


Ukoliko vam je potrebna pomoć ili imate pitanja oko kreiranja računa, objavljivanja oglasa, upravljanja prijavama itd. Pogledajte dokument FAQ i slobodno nas kontaktirajte e-poštom na info@pick.jobs ili na broj telefona +385 (0)1 618 49 17

PickJobs mobilna aplikacija

Preuzmite besplatnu PickJobs mobilnu aplikaciju na svom Android ili iOS uređaju, putem Google Play Store-a ili App Store-a te ostvarite pristup bilo gdje i bilo kada.