Ravnatelj / ica dječjeg vrtića

Br. oglasa: 618550875
Na neodređeno

Ravnatelj / ica dječjeg vrtića

Dječji vrtić Mali medo
Gornja Rijeka, Hrvatska
Opis posla

  NATJEČAJ
za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića Mali medo
Za ravnatelja/icu dječjeg vrtića može biti imenovana osoba koja, osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa:

 • ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika u vrtiću
 • ima najmanje pet godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja.

Ravnatelj/ica se imenuje na četiri godine, a ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja/icu.
Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti sljedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja:

 1. Životopis,
 2. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslik diplome),
 3. Dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice ili putovnice ili vojna iskaznica ili domovnice),
 4. Dokaz o položenom stručnom ispitu (preslik svjedodžbe) ili dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 32. Pravilnika o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću („Narodne novine“ broj 133/97. i 4/98),
 5. Dokaz o radnom stažu-elektronički zapis odnosno potvrdu o podacima evidentiranima u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne stariji od dana objave natječaja,
 6. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak sukladno članku 25. stavku 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13. i 98/19), ne starije od dana objave natječaja,
 7. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi prekršajni postupak sukladno članku 25. stavku 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13. i 98/19), ne starije od dana objave natječaja,
 8. Potvrda nadležnog Centra za socijalnu skrb da kandidat/kinja nema izrečenu mjeru za zaštitu dobrobiti djeteta iz članka 25. stavka 9. i 10. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13. i 98/19), ne starije od dana objave natječaja.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a kandidat/kinja koji bude izabran/a u obvezi je prije sklapanja  ugovora o radu dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta u izvorniku ili ovjerenom presliku.
Na Natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete. Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.
Kandidati koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja biti će pozvani na intervju, a točan datum i vrijeme biti će objavljeni na mrežnoj stranici Općine Gornja Rijeka (www.gornja-rijeka.hr).
Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni su se u prijavi pozvati na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju o tom statusu.
Kandidati koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim zakonima, sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19. i 84/21), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rada („Narodne novine“ broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13. i 98/19), članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ broj 84/21) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 39/18. i 32/20) dužni su se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo i priložiti odgovarajuće isprave kao dokaz o statusu te druge dokaze sukladno posebnom zakonu kojim je uređeno to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Poveznica na Internet stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju prema  Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19. i 84/21) je:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf
Poveznica na Internet stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju prema  Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ broj 84/21) je:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf
Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 39/18. i 32/20) uz prijavu na javni natječaj dužna je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom te dokaz o prestanku radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i slično).
U skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka, zaprimljeni podaci koristiti će se isključivo u svrhu provedbe javnog natječaja.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpunu i nepravovremenu prijavu i osobe koje ne zadovoljavaju formalne uvjete ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.
Urednom prijavom smatra se svaka prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
Kandidati će biti obavješteni o rezultatima natječaja u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se u roku 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama u zatvorenoj omotniciisključivo pisanim putem, Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Mali medo, na adresu: Općina Gornja RijekaTrg Sidonije Rubido Erdody 348268 Gornja Rijeka s naznakom: „Natječaj za ravnatelja/icu - ne otvarati“.
Natječaj će biti objavljen u Narodnim novinama, na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za  zapošljavanje i na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Općine Gornja Rijeka.

 

Pogodnosti
 • Fleksibilno radno vrijeme
Obrazovanje Stručni specijalist, Sveučilišni prvostupnik, Magistar struke, Magistar znanosti, Doktorat

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2022, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
PickJobs d.o.o. nije odgovoran za eventualnu netočnost podataka u oglasu.


Ukoliko vam je potrebna pomoć ili imate pitanja oko kreiranja računa, objavljivanja oglasa, upravljanja prijavama itd. Pogledajte dokument FAQ i slobodno nas kontaktirajte e-poštom na info@pick.jobs ili na broj telefona +385 (0)1 618 49 17

PickJobs mobilna aplikacija

Preuzmite besplatnu PickJobs mobilnu aplikaciju na svom Android ili iOS uređaju, putem Google Play Store-a ili App Store-a te ostvarite pristup bilo gdje i bilo kada.