Zemljišnoknjižni referent / referentica

Br. oglasa: 487789272
Na određeno

Zemljišnoknjižni referent / referentica

OPĆINSKI SUD U OSIJEKU
Osijek, Hrvatska
Opis posla

REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINSKI SUD U OSIJEKU

       Ured predsjednika

 

Broj:  7-Su-38/2022-1

Osijek, 13. siječnja 2022.

 

 

            Sukladno članku 61. stavku 11. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ broj: 92/2005., 140/2005., 142/2006., 77/2007., 107/2007., 27/2008., 34/2011., 49/2011., 150/2011., 34/2012., 49/2012., 37/2013., 38/2013., 1/2015., 138/2015., 61/2017., 70/2019. i 98/2019.), uz prethodno odobrenje Ministarstva pravosuđa i uprave KLASA: 119-02/20-04/741, URBROJ: 514-04-01-01-01/3-20-02 od 16. studenoga 2020. godine, Općinski sud u Osijeku raspisuje

 

 

OGLAS

za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

 

 

- ZEMLJIŠNOKNJIŽNI REFERENT – radno mjesto III. vrste (m/ž), 1 (slovima: jedan) izvršitelj, određeno vrijeme, zamjena za roditeljski dopust.

 

Mjesto rada: Osijek

 

Stručni uvjeti za radno mjesto:

– srednja stručna sprema društvenog ili geodetskog smjera,

– položen državni stručni ispit,

– 1 (slovima: jedna) godina radnog iskustva u struci.

Osim navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i uvjete za prijam u državnu službu koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.

 

U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

 

Na oglas se mogu prijaviti osobe oba spola.

 

Osoba se prima u državnu službu uz obvezan probni rad od 2 mjeseca.

 

Na oglas se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni ispit odgovarajuće razine, uz obvezu polaganja državnog ispita sukladno članku 56. Zakona o državnim službenicima.

                                                                       - 2 -                                   Broj:  7-Su-38/2022-1

 

U prijavi na oglas navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

 

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

 

Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:

            - životopis,

            - dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),

            - presliku svjedodžbe,

            - dokaz o radnom iskustvu, odnosno elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i dr.,

            - preslika uvjerenja o položenom državnom stručnom ispitu ako ga je kandidat položio/la.

 

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na internetskoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave (www.mpu.gov.hr)  neposredno ili poštom na adresu:

 

Općinski sud u Osijeku, Europska avenija 7, 31000 Osijek

 

s naznakom "prijava na oglas – zemljišnoknjižni referent".

 

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.

 

Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest na adresu elektroničke pošte koju je naznačila u prijavi.

 

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju,  moraju se u prijavi na oglas pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom  zakonu i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

 

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj: 121/2017., 98/2019. i 84/2021.), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj: 33/1992., 57/1992., 77/1992., 27/1993., 58/1993., 2/1994., 76/1994., 108/1995., 108/1996., 82/2001., 103/2003., 148/2013. i 98/2019.), članku 47. Zakona o  civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata ("Narodne novine" broj: 84/2021.), članku 9. Zakona o

                                                                       - 3 -                                   Broj:  7-Su-38/2022-1

 

 

profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj: 157/2013., 152/2014., 39/2018. i 32/2020.) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj: 155/2002., 47/2010., 80/2010. i 93/2011.), dužan/a se u prijavi na oglas pozvati na to pravo, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i članka 47. Zakona o  civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, uz prijavu na oglas dužan/a je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu  na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na oglas, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

 

Komisiju za provedbu oglasa (dalje u tekstu: Komisija) imenuje predsjednica Općinskog suda u Osijeku. Komisija utvrđuje popis kandidata prijavljenih na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete, te ih upućuje na testiranje.

Testiranje se sastoji od provjere znanja (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima (intervju).

Provjera znanja vrednuje se bodovima od 0 do 10. Smatra se da je kandidat/kinja zadovoljio/la na provedenoj provjeri znanja ako je ostavio/la najmanje 5 bodova. Kandidat/kinja koji/a ne zadovolji na provedenoj provjeri ne može sudjelovati na daljnjem postupku, odnosno razgovoru Komisije s kandidatima (intervju).

Kandidat/kinja koji/a nije pristupio/ila testiranju  više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.

Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.

 

 

 

                                                                       - 4 -                                   Broj:  7-Su-38/2022-1

 

 

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, sadržaj i način testiranja, te pravni izvori za testiranje objavit će se na web stranici Općinskog suda u Osijeku http://sudovi.hr/osos

 

Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje na web stranici Općinskog suda u Osijeku http://sudovi.hr/osos

 

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave www.mpu.gov.hr i Općinskog suda u Osijeku http://sudovi.hr/osos

 

Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave.

 

Ako se na oglas ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati/kinje ne zadovolje na testiranju, predsjednica suda će obustaviti postupak po ovom oglasu.

 

 

                                                                                               PREDSJEDNICA SUDA

                                                                                                  Zrinka Šeks-Poštić

Pogodnosti
  • Fleksibilno radno vrijeme
Obrazovanje Srednja škola

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2022, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
PickJobs d.o.o. nije odgovoran za eventualnu netočnost podataka u oglasu.


Ukoliko vam je potrebna pomoć ili imate pitanja oko kreiranja računa, objavljivanja oglasa, upravljanja prijavama itd. Pogledajte dokument FAQ i slobodno nas kontaktirajte e-poštom na info@pick.jobs ili na broj telefona +385 (0)1 618 49 17

PickJobs mobilna aplikacija

Preuzmite besplatnu PickJobs mobilnu aplikaciju na svom Android ili iOS uređaju, putem Google Play Store-a ili App Store-a te ostvarite pristup bilo gdje i bilo kada.